Menu
RSS
A+ A A-

АДА­ШЕВ­ЦИ И ЈА­МЕ­НАДа се у ме­сним упра­ва­ма у на­шој оп­шти­ни по­све­ћу­је по­себ­на па­жња спор­ту и фи­зич­кој кул­ту­ри уоп­ште, по­твр­ђу­ју и при­ме­ри из Ада­ше­ва­ца и Ја­ме­не. Та­ко је у Ада­шев­ци­ма уре­ђе­но деч­је игра­ли­ште, а кра­јем про­шле го­ди­не је у До­му кул­ту­ре отво­ре­на те­ре­та­на.- Ме­сна упра­ва је обез­бе­ди­ла ве­жба­ње и са за­ин­те­ре­со­ва­ни­ма ће ра­ди­ти Или­ја Мир­ко­вић. Пре­о­ста­је да се на­пра­ви рас­по­ред ве­жба­ња и на­пра­ве члан­ске кар­те, а та­ко­ђе је у пла­ну и да се отво­ри Фит­нес клуб за де­вој­ке и же­не. Став Ве­ћа Ме­сне упра­ве је да се по­себ­на па­жња по­све­ти спор­ту и фи­зич­кој кул­ту­ри - ка­же Пре­драг Си­мић, пред­сед­ник МУ Ада­шев­ци.


Од на­шег са­го­вор­ни­ка са­зна­је­мо и да се ФК "Гра­ни­чар" по­ја­чао са Бор­ком До­бри­ћем из Мо­ро­ви­ћа и још дво­ји­цом фуд­ба­ле­ра из Бер­ка­со­ва, а фуд­ба­ле­ре тре­ни­ра Жи­ван Јо­ви­чи­лић. МУ фи­нан­сиј­ски по­ма­же "Гра­ни­ча­ру" ко­ји има до­бре усло­ве за рад, а фуд­ба­ле­ри ће мо­ћи да ко­ри­сте и но­во­о­тво­ре­ну те­ре­та­ну.И у Ја­ме­ни, нај­по­пу­лар­ни­ји спорт је фуд­бал и та­мо­шњи ФК "Гра­ни­чар" у ко­јем игра­ју Ја­мен­ча­ни, а тре­ни­ра их Го­ран Ти­ма­рац.- Клуб има до­бар те­рен за­хва­љу­ју­ћи Сло­бо­да­ну Ве­ки­ћу ко­ји је сво­је­вре­ме­но ура­дио дре­на­жу те­ре­на. Ме­сна упра­ва по­др­жа­ва рад клу­ба и пла­ни­ра­но је да се ове го­ди­не за "Гра­ни­чар" у три на­вра­та из­дво­ји укуп­но 100.000 ди­на­ра - ис­ти­че Пе­тар Јан­ко­вић, пред­сед­ник МУ Ја­ме­на, до­да­ју­ћи да је 10-12 же­на ве­о­ма ак­тив­но у од­бој­ци, а по­ма­жу и у уре­ђе­њу се­ла и уче­ству­ју ак­тив­но у ор­га­ни­за­ци­ји про­сла­ва у се­лу.