Menu
RSS
A+ A A-

МЕ­СНА УПРА­ВА ЉУ­БА


При­о­ри­тет во­до­снаб­де­ва­ње из­град­њом ло­кал­ног во­до­во­да уз по­моћ ши­ре дру­штве­не за­јед­ни­це об­зи­ром да ово се­ло има 510 жи­те­ља

Ак­тив же­на при­пре­ма ет­но по­став­куЉуба

Ме­ђу ма­ње Ме­сне упра­ве по број­но­сти жи­те­ља у на­шој оп­шти­ни сва­ка­ко се убра­ја Љу­ба, ко­ја има око 510 ста­нов­ни­ка од ко­јих је са­мо 15 у рад­ном од­но­су, а оста­ли се ба­ве по­љо­при­вре­дом, сто­чар­ством, ви­но­гра­дар­ством... Се­ло је ле­по уре­ђе­но, а у Ме­сној упра­ви ис­ти­чу да им и да­ље нај­ве­ћи про­блем пред­ста­вља во­до­снаб­де­ва­ња и да им је при­о­ри­тет соп­стве­ни во­до­вод.

- Об­зи­ром да се ра­ди о ве­ли­кој ин­ве­сти­ци­ји, о оче­ку­је­мо по­моћ По­кра­ји­не и већ има­мо не­ка обе­ћа­ња ка­ко би се нај­пре обез­бе­ди­ла про­јект­на до­ку­мен­та­ци­ја. У цен­тру се­ла има­мо бу­нар ду­би­не 209 ме­та­ра (хи­дро­фор и фил­те­ре) ода­кле се шко­ла, Дом кул­ту­ре и згра­да Ме­сне упра­ве као и ста­нов­ни­штво снаб­де­ва­ју во­дом. Нео­п­ход­но је из­гра­ди­ти ба­зен где би се во­да аку­му­ли­ра­ла као и мре­жу кроз се­ло ду­жи­не око 3,5 ки­ло­ме­та­ра - ис­ти­че Је­ро­слав По­ва­жан, пред­сед­ник МУ Љу­ба, до­да­ју­ћи да 80 од­сто ку­ћа има вла­сти­те бу­на­ре из ко­јих се во­да уз по­моћ хи­дро­фо­ра ко­ри­сти за ку­па­ти­ла и на­па­ја­ње сто­ке, да се по је­дан јав­ни бу­нар на­ла­зи у Фру­шко­гор­ској и Вој­во­ђан­ској ули­ци.Без об­зи­ра на про­бле­ме, у се­лу вла­да жи­вост па та­ко ОШ "Са­ва Шу­ма­но­вић" под­руч­но оде­ље­ње у Љу­би по­ха­ђа 20 уче­ни­ка од пр­вог до че­твр­тог раз­ре­да, а 10 ма­ли­ша­на је у вр­ти­ћу. Са­зна­је­мо и да су про­шле го­ди­не ро­ђе­не три бе­бе (две де­вој­чи­це и де­чак), би­ло је два вен­ча­ња, а осам жи­те­ља је умр­ло. Сва­ка­ко вре­ди по­ме­ну­ти и Ак­тив же­на, ко­ји има 10-так ак­тив­них чла­ни­ца ко­је при­ре­ђу­ју дру­же­ња и за­ба­ва, а вред­не су и ка­да је у пи­та­њу уре­ђе­ње про­сто­ра у цен­тру се­ла. Има­ју и дру­ге же­ље и пла­но­ве...- Ме­сна упра­ва ма­те­ри­јал­но по­ма­же Ак­ти­ву же­на, ко­ли­ко је то у на­шој мо­гућ­но­сти па смо им та­ко по­мо­гли да се окре­че три про­сто­ри­је ко­је су же­не до­би­ле у згра­ди шко­ле и има­ју на­ме­ру да та­мо при­ре­де од­но­сно по­ста­ве ет­но-збир­ку, али из­ло­же и руч­не ра­до­ве. Ини­ци­ја­ти­ва за по­хва­лу - ка­же Ја­ро­слав По­ва­жан.

Ак­тив­ни су и чла­но­ви До­бро­вољ­ног ва­тро­га­сног дру­штва чи­ји чла­но­ви раз­ли­чи­тих ка­те­го­ри­ја уче­ству­ју на број­ним так­ми­че­њи­ма, док де­лу­ју и лов­ци као сек­ци­ја Ло­вач­ког удру­же­ња "Срем" у Ши­ду. За здра­вље ме­шта­на бри­не ле­кар ко­ји јед­ном не­дељ­но (че­тврт­ком) до­ла­зи у се­ло из Ер­де­ви­ка као и ме­ди­цин­ска се­стра ко­ја до­ла­зи сва­ко­днев­но од 7 до 9 ча­со­ва, ка­ко би да­ла ињек­ци­је или из­ме­ри­ла крв­ни при­ти­сак. Што се ти­че јав­ног осве­тље­ња у се­лу ту не­ма про­бле­ма та­ко да се ме­шта­ни без­бед­но и си­гур­но мо­гу кре­та­ти се­о­ским ули­ца­ма и у ве­чер­њим са­ти­ма.