Menu
RSS
A+ A A-

БО­ЈАН КО­СТРЕШ У ЈА­МЕ­НИ

Пред­сед­ник Скуп­шти­не АП Вој­во­ди­не Бо­јан Ко­стреш об­и­шао је део те­ре­на код се­ла Ја­ме­на где се вр­ши ра­ми­ни­ра­њеПри­ли­ком не­дав­не по­се­те се­лу Ја­ме­на, пред­сед­ник Скуп­шти­не АП Вој­во­ди­на Бо­јан Ко­стреш упо­знао се са то­ком ра­до­ва на раз­ми­ни­ра­ва­њу те­ре­на око овог ме­ста ко­је се на­ла­зи на тро­ме­ђи из­ме­ђу Ср­би­је, Хр­ват­ске и Бо­сне и Хер­це­го­ви­не.Шеф Цен­тра за раз­ми­ни­ра­ње Ср­би­је Пе­тар Ми­хај­ло­вић га је упо­знао са до­са­да­шњим то­ком ра­до­ва на под­руч­ју се­ла Мо­ро­вић, Ба­тров­ци и Ја­ме­на где је до сда раз­ми­ни­ра­но пре­ко 3,9 ми­ли­о­на ква­драт­них ме­та­ра (на ко­ји­ма се на­ла­зи­ло пре­ко 4 хи­ља­де мин­ско-екс­пло­зив­них сред­ста­ва) од укуп­но 6,5 ко­ли­ко се про­це­њу­је да има мин­ских по­ља на под­руч­ју шид­ске оп­шти­не.


Ра­до­ве ко­ји су у то­ку фи­нан­си­ра Вла­да Кра­ље­ви­не Нор­ве­шке а од ове го­ди­не при­кљу­чи­ле су јој се и Вла­де Ка­на­де и Шпа­ни­је. Еки­па пи­ро­тех­ни­ча­ра ко­ја из­во­ди ове из­у­зет­но опа­сне ра­до­ве са­ста­вље­на је од ис­ку­сних де­ми­не­ра из Ср­би­је, Хр­ват­ске и БиХ. У свом до­са­да­шњем ра­ду ови хра­бри мом­ци има­ли су ве­о­ма успе­шну са­рад­њу ка­ко са ло­кал­ним ста­нов­ни­штвом та­ко и са по­ли­ци­јом са обе стра­не гра­ни­це.Пре­ма ре­чи­ма пред­сед­ни­ка По­кра­јин­ске Скуп­шти­не Бо­ја­на Ко­стре­ша он ће пред­ло­жи­ти и Из­вр­шном ве­ћу АП Вој­во­ди­не да се у окви­ру сво­јих мо­гућ­но­сти и АП Вој­во­ди­на укљу­чи у фи­нан­си­ра­ње овог про­јек­та чи­ји се за­вр­ше­так, пре­ма ре­чи­ма Пе­тра Ми­хај­ло­ви­ћа, оче­ку­је кра­јем 2008. го­ди­не.