Menu
RSS
A+ A A-

ПРО­ЛЕЋ­НИ ЗА­МАХ

У ЕР­ДЕ­ВИ­КУ У ТО­КУ БРОЈ­НИ РА­ДО­ВИ

Ердевик

 

У Ер­де­ви­ку, јед­ној од нај­ве­ћих Ме­сних упра­ва у оп­шти­ни, у то­ку су број­ни ра­до­ви, на из­град­њи, ре­кон­струк­ци­ји и об­но­ви ко­му­нал­не ин­фра­струк­ту­ре. Пре­ма ре­чи­ма пред­сед­ни­ка Ме­сне упра­ве Ми­лу­ти­на Зе­ца, у то­ку су ра­до­ви на из­град­њи ка­пе­ле на ме­сном гро­бљу, по­ста­вља­ње огра­де око Ва­ша­ри­шта, као и од­ре­ђи­ва­ње но­ве ло­ка­ци­је за сточ­но гро­бље.

Ових да­на у то­ку су ра­до­ви на уре­ђе­њу цен­трал­ног пар­ка у цен­тру Ер­де­ви­ка ко­ји сло­ви за је­дан од нај­леп­ших и нај­ста­ри­јих пар­ко­ва у оп­шти­ни.Ипак, па­жња ме­шта­на Ер­де­ви­ка нај­ви­ше је усме­ре­на на град­њу пу­та Ку­ку­јев­ци - Ер­де­вик на ко­јем су ових да­на на­ста­вље­ни ра­до­ви.

До са­да су из­ве­де­ни ра­до­ви на тра­си ду­гој око 3,5 ки­ло­ме­та­ра а оста­так ра­до­ва тре­бао би да бу­де оба­вљен до кра­ја гра­ђе­вин­ске се­зо­не. На­кон из­град­ње овог пут­ног прав­ца, раз­да­љи­на из­ме­ђу Ши­да и Ер­де­ви­ка би­ће сма­ње­на за око 8 ки­ло­ме­та­ра, а по­ред мо­тор­них во­зи­ла пут ће слу­жи­ти и зе­мљо­рад­ни­ци­ма Ку­ку­је­ва­ца и Ер­де­ви­ка да са сво­јом ме­ха­ни­за­ци­јом лак­ше до­ђу до сво­јих њи­ва.