Menu
RSS
A+ A A-

ЂАЧ­КИ СПО­МЕ­НАР

ЂА­ЦИ СА ВЕ­РО­У­ЧИ­ТЕ­ЉЕМ

veroucitelj.jpg

 

 

Уче­ни­ци Основ­не шко­ле "Бран­ко Ра­ди­че­вић" у Ку­ку­јев­ци­ма, од пр­вог до ше­стог раз­ре­да, уче ве­ро­на­у­ку са сво­јим ве­ро­у­чи­те­љом про­то­на­ме­сни­ком Ду­ша­ном Чав­ком, пра­во­слав­ним па­ро­хом ку­ку­је­вач­ким.

Око 70 ђа­ка ове шко­ле из­ра­зи­ло је же­љу да се сли­ка са сво­јим ве­ро­у­чи­те­љом, као и са сво­јим учи­те­љи­ца­ма, и да ову фо­то­гра­фи­ју са­чу­ва у ђач­ком спо­ме­на­ру.