Menu
RSS
A+ A A-

ПРО­СЛА­ВА 26. АВ­ГУ­СТА

ОБЕ­ЛЕ­ЖА­ВА­ЊЕ 150. ГО­ДИ­ШЊИ­ЦЕ СЛО­ВА­КА У БИН­ГУ­ЛИПред­сед­ник оп­шти­не Шид Ми­та Авра­мов при­мио је чла­но­ве Ор­га­ни­за­ци­о­ног од­бо­ра про­сла­ве 150. го­ди­шњи­це Сло­ва­ка у Бин­гу­ли. Том при­ли­ком би­ло је раз­го­во­ра о пред­сто­је­ћој про­сла­ви ко­ја ће се одр­жа­ти у не­де­љу 26. ав­гу­ста у Бин­гу­ли. Чла­но­ви Ор­га­ни­за­ци­о­ног од­бо­ра Ја­ро­слав Пе­тр­жљан, Јан Фар­каш, Па­вел Ло­вас, Ја­ро­слав Фел­ди и Бран­ко Ра­ди­че­вић упо­зна­ли су пред­сед­ни­ка оп­шти­не са то­ком при­пре­ма за обе­ле­жа­ва­ње овог ју­би­ле­ја.Ја­ро­слав Фел­ди, но­ви­нар и пу­бли­ци­ста из Но­вог Са­да, из­ја­вио је да ће тим по­во­дом би­ти штам­пан дру­ги део мо­но­гра­фи­је о Сло­ва­ци­ма у Бин­гу­ли (пр­ви део об­ја­вио је но­ви­нар и пу­бли­ци­ста из Ши­да Ста­ни­слав Сту­пав­ски) у ко­јој ће би­ти об­у­хва­ћен жи­вот при­пад­ни­ка ове на­ци­о­нал­не ма­њи­не као и исто­ри­јат овог фру­шко­гор­ског ме­ста у ко­ме пре­ма по­след­њим ста­ти­стич­ким по­да­ци­ма жи­ви око 300 Сло­ва­ка.


Пред­сед­ник оп­шти­не Шид Ми­та Авра­мов је на­гла­сио да ће оп­шти­на мак­си­мал­но по­мо­ћи ову ма­ни­фе­ста­ци­ју као још је­дан до­каз о не­го­ва­њу до­брих ме­ђу­на­ци­о­нал­них од­но­са у оп­шти­ни.- Укљу­чи­ће­мо се у обе­ле­жа­ва­ње овог ју­би­ле­ја и же­ља нам је да се склад­ни ме­ђу­на­ци­о­нал­ни од­но­си ко­ји вла­да­ју у свим ме­сти­ма на­ше оп­шти­не у ко­ји­ма жи­ве при­пад­ни­ци на­ци­о­нал­них ма­њи­на још ви­ше по­бољ­ша­ју - ис­та­као је Авра­мов.Про­сла­ви ће се, пре­ма ре­чи­ма чла­но­ва Ор­га­ни­за­ци­о­ног од­бо­ра при­кљу­чи­ти и Ма­ти­ца Сло­вач­ка, ам­ба­са­да Сло­вач­ке у Ср­би­ји, као и дру­ге ор­га­ни­за­ци­је и ин­сти­ту­ци­је из Ср­би­је и Сло­вач­ке.