Menu
RSS
A+ A A-

"ЛЕП­ШИ ЖИ­ВОТ НЕ­ГО У ГРА­ДУ"

ПИ­ТА­ЛИ СМО МЕ­ШТА­НЕ БИ­КИЋ ДО­ЛА: ШТА МИ­СЛИ­ТЕ О ЖИ­ВО­ТУ НА СЕ­ЛУ?


miron.jpgКа­ко је жи­ве­ти на се­лу, пи­та­ли смо ме­шта­не Би­кић До­ла, оку­пље­не ис­пред про­дав­ни­це, уоби­ча­је­ног са­ста­ја­ли­шта где се уз по­не­ко пи­ће увек на­ђе те­ма за раз­го­ворМи­рон Ла­зор, тр­го­вац ко­ји се ба­ви по­љо­при­вре­дом:

- Ја во­лим жи­вот у се­лу, али ов­де не­ма пред­но­сти у од­но­су на град. Све­јед­но, ме­ни је ова­ко дра­же. Про­блем је што се у се­ло ма­ло ула­же, по­је­ди­нац ту не мо­же ни­шта про­ме­ни­ти, тре­ба не­што у др­жа­ви ме­ња­ти. Мо­рао би се ви­ше вред­но­ва­ти рад се­ља­ка, јер је да­нас у овим усло­ви­ма се­ља­ку те­шко од свог ра­да жи­ве­ти.Звон­ко Шол­тис, зе­мљо­рад­ник:

- Ов­де сам се ро­дио, од­ра­стао и ја сам на се­ло на­ви­као и, на­рав­но, одав­де не бих оти­шао. Али, би­ло би нам лак­ше да се по­бољ­ша­ју усло­ви жи­во­та. То не ови­си са­мо од нас. У сва­ком слу­ча­ју жи­вот у се­лу је леп­ши не­го у гра­ду.Јан­ко Нађ, пен­зи­о­нер:

- Во­лим се­ло, али пу­но то­га би тре­ба­ло ме­ња­ти, па и у на­ма са­ми­ма. По­је­дин­ци се нео­д­го­вор­но по­на­ша­ју, сме­ће се сву­да ба­ца, а то се сла­бо кон­тро­ли­ше и ка­жња­ва. Не­ка­да сам уче­ство­вао у свим ак­ци­ја­ма у се­лу, да­нас не­ка­ко љу­ди ма­ло па­жње све­му то­ме при­да­ју. До­ста то­га би тре­ба­ло учи­ни­ти за бо­љи жи­вот, али за то тре­ба но­вац.