Menu
RSS
A+ A A-

МО­РО­ВИЋСе­ло Мо­ро­вић у шид­ској оп­шти­ни се са пра­вом убра­ја ме­ђу нај­леп­ша се­о­ска на­се­ља у Вој­во­ди­ни. Раз­лог за то је сва­ка­ко и по­ло­жај овог ме­ста, ко­је је сме­ште­но на оба­ла­ма две ре­ке Бо­су­та и Сту­две. Мо­ро­вић је још по не­че­му нео­би­чан ка­да су у пи­та­њу се­о­ска на­се­ља. На­и­ме, у овој ме­сној за­јед­ни­ци ко­ја бро­ји пре­ко 2200 ста­нов­ни­ка са­мо два­де­сет по­сто ста­нов­ни­штва се ба­ви по­љо­при­вред­ном, док је оста­ло рад­но ак­тив­но ста­нов­ни­штво за­по­сле­но у број­ним фир­ма­ма ко­је де­лу­ју на под­руч­ју овог ме­ста.


Исти­на и ов­де је по­след­њих го­ди­на све­оп­шта кри­за у др­жа­ви учи­ни­ла сво­је па је од не­ка­да­шњих 500 за­по­сле­них та ци­фра у по­след­њих не­ко­ли­ко го­ди­на знат­но сма­ње­на. Ипак, и да­нас мно­га пред­у­зе­ћа као што су зе­мљо­рад­нич­ка за­дру­га Гра­ни­чар, Вој­на уста­но­ва Мо­ро­вић, Шум­ска сек­ци­ја, Ме­ха­ни­за­ци­ја и дру­га успе­шно по­слу­ју.

Ипак, оно што ово се­ло чи­ни из­у­зет­ним је чи­ње­ни­ца да се у ње­го­вој не­по­сред­ној бли­зи­ни на­ла­зе чак 4 мо­ста. Нај­ста­ри­ји је онај на ре­ци Бо­сут у са­мом цен­тру се­ла, ко­ји је из­гра­ђен да­ле­ке 1898. го­ди­не у вре­ме Аустро-Угар­ске док је дру­ги на ре­ци Сту­дви из­гра­ђен не­што ка­сни­је. Же­ле­знич­ки мост на ре­ци Бо­сут из­гра­ђен је у пр­вој по­ло­ви­ни два­де­се­тог ве­ка у вре­ме из­град­ње пру­ге Шид-Би­је­љи­на.У не­ко­ли­ко на­вра­та је у то­ку дру­гог свет­ског ра­да до­жи­вео оште­ће­ња, али је убр­зо ре­но­ви­ран та­ко да је и да­нас у упо­тре­би. Нај­но­ви­ји мост је онај из­гра­ђен осам­де­се­тих го­ди­на про­шлог ве­ка та­ко­ђе на ре­ци Бо­сут и ко­ји се на­ла­зи на ре­ги­о­нал­ном пу­ту Шид-Мо­ро­вић-Ја­ме­на са да­љим прав­ци­ма пре­ма Ре­пу­бли­ци Хр­ват­ској и Бо­сни и Хер­це­го­ви­ни. Хро­ни­чар овог ме­ста Жељ­ко Пр­ска­ло-Ли­мун у тек­сту ко­ји је на­пи­сао за "Мо­ро­вић­ки гла­сник" лист ко­ји из­да­је Омла­дин­ски клуб из овог се­ла са пра­вом је утвр­дио да је Мо­ро­вић из­у­зет­на ту­ри­стич­ка де­сти­на­ци­ја. Бли­зи­на бо­сут­ских и спа­чван­ских шу­ма, ре­ке Бо­сут и Сту­два пра­ва су ме­ка за лов­це и ри­бо­лов­це.Пре­ма ис­тра­жи­ва­њи­ма ко­ја су ра­ђе­на на отво­ре­ним во­да­ма кра­јем осам­де­се­тих го­ди­на про­шлог ве­ка, их­ти­о­ло­зи из Ср­би­је су утвр­ди­ли да су Бо­сут и Сту­два две ре­ке са нај­ве­ћим по­тен­ци­ја­лом за уз­гој ри­бе. Исти­на рат­на де­ша­ва­ња де­ве­де­се­тих го­ди­на не­по­сред­но уз гра­ни­цу са Хр­ват­ском су учи­ни­ла сво­је. Не­ле­га­лан лов и ри­бо­лов знат­но је сма­њио по­тен­ци­јал лов­не ди­вља­чи и ри­бље по­пу­ла­ци­је. Ипак, у по­след­ње вре­ме фир­ме ко­је га­зду­ју са лов­ним и ри­бо­лов­ним под­руч­ји­ма учи­ни­ле су мно­го то­га на об­но­ви.У на­ред­ном пе­ри­о­ду оче­ку­је се ве­ли­ки при­лив ту­ри­ста ко­ји же­ле у чи­стој при­ро­ди и на не­за­га­ђе­ним ре­ка­ма про­ве­сти сво­је сло­бод­но вре­ме. Мо­ро­вић има сву по­треб­ну ин­фра­струк­ту­ру за при­јем ве­ли­ког бро­ја ту­ри­ста. У бли­зи­ни је Вој­на уста­но­ва Мо­ро­вић са хо­тел­ским ка­па­ци­те­ти­ма и апарт­ма­ни­ма, ко­ја је све ви­ше отво­ре­на за ту­ри­стич­ке са­др­жа­је а на­да­ле­ко је и мо­то-хо­тел Ада­шев­ци на ауто пу­ту Бе­о­град-За­греб. И број­на до­ма­ћин­ства у Мо­ро­ви­ћу су из­ра­зи­ла спрем­ност да при­ме ту­ри­сте.

Ме­сна за­јед­ни­ца Мо­ро­вић ће за­јед­но са Ту­ри­стич­ком ор­га­ни­за­ци­јом из Ши­да ко­ја има ам­би­ци­о­зне пла­но­ве у на­ред­ном пе­ри­о­ду, учи­ни­ти ко­ра­ке да се у до­глед­но вре­ме у са­мом ме­сту из­гра­де објек­ти и са­др­жа­ји ка­ко би и са­мо се­ло има­ло ко­ри­сти од ту­ри­зма, ко­ји ће о све­му су­де­ћи у на­ред­ним де­це­ни­ја­ма по­ста­ти до­ми­нант­на при­вред­на гра­да у јед­ном од нај­леп­ших се­ла не са­мо у Вој­во­ди­ни не­го и у Ср­би­ји.