Menu
RSS
A+ A A-

ЧЕ­ТИ­РИ ГО­ДИ­НЕ ОД ОСНИ­ВА­ЊА ТУ­РИ­СТИЧ­КЕ ОР­ГАНИЗАЦИЈЕ­

У окви­ру Јав­ног пред­у­зе­ћа за стам­бе­не услу­ге и гра­ђе­вин­ско зе­мљи­ште оп­шти­не Шид од 1. ја­ну­а­ра 2003. де­лу­је Ту­ри­стич­ка ор­га­ни­за­ци­ја оп­шти­не Шид, ко­ја уче­ству­је у ре­а­ли­за­ци­ји кул­тур­них ма­ни­фе­ста­ци­ја, али и пред­ста­вља и про­па­ги­ра ту­ри­стич­ке по­ну­де оп­шти­не Шид.Не­ке од по­зна­ти­јих ма­ни­фе­ста­ци­ја на под­руч­ју оп­шти­не су ме­мо­ри­ја­ли по­све­ће­ни Са­ви Шу­ма­но­ви­ћу и Ви­шњи­ће­ви да­ни (у ок­то­бру), Ја­стре­би­ће­ви су­сре­ти (у ју­ну), Ли­ков­на ко­ло­ни­ја "На пу­те­ви­ма Са­ве Шу­ма­но­ви­ћа" и Да­ни пре­о­бра­же­ња у Ер­де­ви­ку (ав­густ), Ле­то у Мо­ро­ви­ћу, Срем­ска ко­ба­си­ци­ја­да у Ши­ду, Ви­ни­ја­да у Бер­ка­со­ву, Ко­ла­чи­ја­да у Ши­ду, Лов шту­ке ва­ра­ли­цом у Со­ту, као и кон­цер­ти кул­тур­но-умет­нич­ких дру­шта­ва и смо­тре ама­те­ра.