БО­СУТ­СКИ ВР­БА­ЦИ

- Оно што ре­ке Бо­сут и Сту­дву из­два­ја од оста­лих су сва­ка­ко њи­хо­ви пре­ле­пи вр­ба­ци. Про­ле­ће је до­ба ка­да су они у пу­ном сја­ју. Сво­јим кро­шња­ма и гра­на­ма ко­је се спу­шта­ју го­то­во до са­ме по­вр­ши­не ре­ка до­ми­ни­ра­ју њи­хо­вим при­о­ба­љем.

bosut.jpg

- Оно што ре­ке Бо­сут и Сту­дву из­два­ја од оста­лих су сва­ка­ко њи­хо­ви пре­ле­пи вр­ба­ци. Про­ле­ће је до­ба ка­да су они у пу­ном сја­ју. Сво­јим кро­шња­ма и гра­на­ма ко­је се спу­шта­ју го­то­во до са­ме по­вр­ши­не ре­ка до­ми­ни­ра­ју њи­хо­вим при­о­ба­љем.

Ако вр­ба ни­је по­себ­но це­ње­на као ин­ду­стриј­ско др­во он­да по сво­јој ле­по­ти по­го­то­во на оба­ла­ма па­нон­ских би­се­ра Бо­су­та и Сту­две чи­ни кра­јо­лик још леп­шим.

Исто­вре­ме­но вр­ба­ци су ве­ли­ка ста­ни­шта број­них вр­ста пти­ца ко­је се на­ла­зе у при­о­ба­љу ових ре­ка и чи­ни их јед­ним од нај­ве­ћих ре­зер­ва­та пти­ца у Ср­би­ји.