Ли­ков­ни круг "Са­ва Шу­ма­но­вић"

Из­ло­жба, 57. по ре­ду, сли­ка Ли­ков­ног кру­га "Са­ва Шу­ма­но­вић" отво­ре­на је 21. де­цем­бра у Га­ле­ри­ји сли­ка у Ши­ду

Из­ло­жба, 57. по ре­ду, сли­ка Ли­ков­ног кру­га "Са­ва Шу­ма­но­вић" отво­ре­на је 21. де­цем­бра у Га­ле­ри­ји сли­ка у Ши­ду

Го­сте је по­здра­ви­ла Ве­сна Бу­ро­је­вић, ди­рек­тор Га­ле­ри­је, а из­ло­жбу је отво­рио Бо­жи­дар Стој­ко­вић, по ре­чи­ма Бу­ро­је­ви­ће­ве за­слу­жан за на­ста­ја­ње Кру­га. У кра­ћем го­во­ру Стој­ко­вић је, из­ме­ђу оста­лог, ре­као:

"37 го­ди­на по­сто­ја­ња Ли­ков­ног кру­га "Са­ва Шу­ма­но­вић" и 57. из­ло­жба ра­до­ва ње­го­вих чла­но­ва пре­ра­сли су у тра­ди­ци­ју и при­род­ну по­тре­бу ове сре­ди­не да ма­те­ри­јал­ну сва­ко­дне­ви­цу на­гра­де ду­хов­ним опле­ме­њи­ва­њем. Да­нас, ка­да но­ви ме­ди­ји агре­сив­но на­сту­па­ју по­ку­ша­ва­ју­ћи да кла­сич­но сли­кар­ство по­ти­сну у "ста­ре за­на­те", уло­га ова­квих гру­па је да из­ра­ста­ју у за­штит­ни­ке тра­ди­ци­о­нал­них ли­ков­них ди­сци­пли­на.

Овај Клуб ча­сно но­си име ве­ли­ког мај­сто­ра "ста­рог за­на­та" и оку­пља сли­ка­ре раз­ли­чи­тих го­ди­на и зва­ња. Кад је у пи­та­њу ма­те­ри­јал­на струк­ту­ра, за­јед­нич­ка нам је при­пад­ност кла­сич­ном схва­та­њу да је сли­ка "по­вр­ши­на ис­пу­ње­на бо­јом", ка­ко је го­во­рио ве­ли­ки сли­кар и пе­да­гог Не­дељ­ко Гво­зде­но­вић".

На из­ло­жби сво­је сли­ке је из­ло­жио 14 чла­но­ва Клу­ба, а ме­ђу њи­ма би ве­ру­је­мо сва­ко мо­гао про­на­ћи не­ку ко­ја го­ди ње­го­вом оку.