Но­ви ка­та­лог у галерији

У га­ле­ри­ји сли­ка "Са­ва Шу­ма­но­вић" у Ши­ду пред­ста­вљен је но­ви ка­та­лог у ко­ме се на­ла­зе нај­ва­жни­ји де­та­љи из жи­во­та и ства­ра­ла­штва јед­ног од нај­ве­ћих срп­ских сли­ка­ра два­де­се­тог ве­ка Са­ве Шу­ма­но­ви­ћа

Га­ле­ри­ја сли­ка "Са­ва Шу­ма­но­вић" Шид

У га­ле­ри­ји сли­ка "Са­ва Шу­ма­но­вић" у Ши­ду пред­ста­вљен је но­ви ка­та­лог у ко­ме се на­ла­зе нај­ва­жни­ји де­та­љи из жи­во­та и ства­ра­ла­штва јед­ног од нај­ве­ћих срп­ских сли­ка­ра два­де­се­тог ве­ка Са­ве Шу­ма­но­ви­ћа

За раз­ли­ку од прет­ход­ног, ко­ји је штам­пан пре ви­ше од две де­це­ни­је, у но­вом ка­та­ло­гу мо­гу се по пр­ви пут про­на­ћи низ ин­те­ре­сант­них де­та­ља и до­ку­ме­на­та ве­за­них за жи­вот и де­ло Са­ве Шу­ма­но­ви­ћа. Ту се из­ме­ђу оста­лог на­ла­зи текст по­све­ћен ње­го­вој ве­ли­кој из­ло­жби одр­жа­ној сеп­тем­бра 1939. го­ди­не на Но­вом уни­вер­зи­те­ту у Бе­о­гра­ду, где је слав­ни сли­кар из­ло­жио 410 сво­јих ра­до­ва, као и пе­дант­но во­ђе­ни тро­шков­ник за ку­по­ви­ну сли­кар­ског ма­те­ри­ја­ла.

У ве­о­ма са­др­жај­ној и из­у­зет­но опре­мље­ној пу­бли­ка­ци­ји, ко­ја ће још ви­ше при­бли­жи­ти нај­ши­рем ауди­то­ри­ју­му ства­ра­ла­штво нај­по­зна­ти­јег Ши­ђа­ни­на, го­во­ри се о пе­ри­о­ди­ма у ко­ји­ма је Шу­ма­но­вић у то­ку че­тврт ве­ка ство­рио пре­ко 1400 де­ла на­ста­ја­лих у раз­ли­чи­тим фа­за­ма и сли­кар­ским прав­ци­ма. Ту се го­во­ри о де­ли­ма на­ста­лим у пр­вом и дру­гом за­гре­бач­ком пе­ри­о­ду (1914 - 1920 и 1921 - 1925). Пр­вом дру­гом и тре­ћем па­ри­ском пе­ри­о­ду (1920 - 1921, 1925 - 1928 и 1928 - 1930) и о де­ли­ма на­ста­лим у Шид­ском пе­ри­о­ду (1931 - 1942) од ко­јих се нај­ве­ћи део на­ла­зи у Га­ле­ри­ји.

Сва­ка­ко да је је­дан од нај­ин­те­ре­сант­ни­јих де­та­ља ве­зан за нај­зна­чај­ни­је де­ло Са­ве Шу­ма­но­ви­ћа, у чу­ве­ној сли­ци Пи­ја­на ла­ђа. На­и­ме у ка­та­ло­гу се на­ла­зе чак три ски­це нај­чу­ве­ни­је сли­ке слав­ног умет­ни­ка на­ста­ле 1927. го­ди­не у Па­ри­зу. Ипак нај­ве­ћи део ка­та­ло­га по­све­ћен је ства­ра­лач­ком опу­су на­ста­лом у Шид­ском пе­ри­о­ду, где се на­ла­зе нај­леп­ши Шу­ма­но­ви­ће­ви пеј­за­жи и ак­то­ви за ко­је мно­ги ка­жу да су јед­на од нај­леп­ших умет­нич­ких де­ла мо­дер­ног срп­ског сли­кар­ства.

Штам­па­ње но­вог ка­та­ло­га Га­ле­ри­је сли­ка "Са­ва Шу­ма­но­вић" у Ши­ду омо­гу­ћио је по­кра­јин­ски се­кре­та­ри­јат за кул­ту­ру и обра­зо­ва­ње из Но­вог Са­да, а аутор тек­ста је ку­стос и ди­рек­тор Га­ле­ри­је Ве­сна Бу­ро­је­вић. "Љу­би­те­љи ли­ков­не умет­но­сти од не­дав­но мо­гу на ин­тер­нет стра­ни­ци www.savasumanovic.rs, про­на­ћи низ ин­те­ре­сант­них де­та­ља из жи­во­та и ра­да Са­ве Шу­ма­но­ви­ћа и Га­ле­ри­је ко­ја но­си име чу­ве­ног умет­ни­ка.