Menu
RSS
A+ A A-

У ШИ­ДУ ИЗ­ВЕ­ДЕ­НЕ МО­НО­ДРА­МЕ ВЕ­ЊА­МИ­НА БУЉ­ЧИКА­

По­сле пре­ми­јер­ног из­во­ђе­ња на Че­твр­том фе­сти­ва­лу мо­но­дра­ме одр­жа­ног у ор­га­ни­за­ци­ји Град­ског од­бо­ра Ма­ти­це ру­син­ске у Но­вом Са­ду, 23. де­цем­бра 2006. го­ди­не пред до­ма­ћом пу­бли­ком у Ру­син­ском до­му у Ши­ду, из­ве­де­не су мо­но­дра­ме "Суд­би­на или не­што дру­го", пи­сма, глум­ца и ре­жи­се­ра Ве­ња­ми­на Буљ­чи­ка као и мо­но­дра­ме "Шек­спир, кан­та, ме­тла и не­ко­ли­ко ди­на­ра" пи­сца и ре­жи­се­ра Цве­ти­на Ани­чи­ћа, а у из­во­ђе­њу Иго­ра Грек­се.


Са­ла Ру­син­ског до­ма те ве­че­ри је би­ла пу­на, а по­сле три де­це­ни­је "на да­ска­ма ко­је жи­вот зна­че" по­но­во се опро­бао Буљ­чик и то ве­о­ма успе­шно те је на­гра­ђен апла­у­зи­ма, а исти­ни­та жи­вот­на при­ча ко­ју је ис­при­чао, иза­зва­ла је до­ста емо­ци­ја пу­бли­ке па чак и су­зе. По­сле ове мо­но­дра­ме, Игор Грек­са је на­сме­јао пу­бли­ку бра­ву­ро­зном глу­мом и та­ко­ђе до­био број­не апла­у­зе.

Ве­че мо­но­дра­ме је би­ла при­ли­ка и да КПД "Ђу­ра Киш" про­сла­ви до­де­лу на­гра­де "Ше­сти де­цем­бар" уз при­су­ство број­них го­сти­ју и по­што­ва­ла­ца ру­син­ске кул­ту­ре и ства­ра­ла­штва, а у име ло­кал­не са­мо­у­пра­ве је био при­су­тан Ром­ко Па­пу­га, на­чел­ник Оп­штин­ске упра­ве. Те ве­че­ри је Ја­ро­слав Са­бол, пред­сед­ник Град­ског од­бо­ра Ма­ти­це ру­син­ске у Но­вом Са­ду, уру­чио на­гра­де Ве­ња­ми­ну Буљ­чи­ку за уче­шће на фе­сти­ва­лу (ње­го­ва мо­но­дра­ма је на кон­кур­су осво­ји­ла дру­гу на­гра­ду за текст по оце­ни струч­ног жи­ри­ја) као и Цве­ти­ну Ани­чи­ћу и Иго­ру Грек­си за нај­бо­љу мо­но­дра­му по ми­шље­њу пу­бли­ке на већ по­ме­ну­том Фе­сти­ва­лу мо­но­дра­ме.

По­сле из­ве­де­них мо­но­дра­ма, на­ста­вље­но је дру­же­ње уз кок­тел, игру и пе­сму. КПД "Ђу­ра Киш" је ве­о­ма успе­шно за­вр­ши­ло про­шлу го­ди­ну јер је на 15-том Фе­сти­ва­лу но­вих по­зо­ри­шних фор­ми ко­ји је одр­жан од 12. до 17. де­цем­бра у Сме­де­рев­ској Па­лан­ци пред­ста­ва "Фран­кен­штајн" осво­ји­ла дру­го ме­сто и сре­бр­ну пла­ке­ту.