Menu
RSS
A+ A A-

Спорт­ска ха­ла у Ши­ду

Шест кул­тур­но-умет­нич­ких дру­шта­ва по­се­ти­о­ци­ма при­ре­ди­ли ле­по ве­че. За­па­жен на­ступ Ши­ђа­наЈе­да­на­е­сти по ре­ду фе­сти­вал фол­кло­ра рад­нич­ких кул­тур­но-умет­нич­ких дру­шта­ва, у ор­га­ни­за­ци­ји Асо­ци­ја­ци­је сло­бод­них и не­за­ви­сних син­ди­ка­та Ср­би­је, одр­жан је у шид­ској спорт­ској ха­ли. Фе­сти­вал је отво­рио пред­сед­ник Оп­шти­не Ми­та Авра­мов и по­здра­вља­ју­ћи при­сут­не на­гла­сио да је 2006. у це­лом све­ту го­ди­на по­све­ће­на кул­ту­ри, па је оп­шти­на Шид тим по­во­дом би­ла ор­га­ни­за­тор број­них ма­ни­фе­ста­ци­ја. Оче­ку­ју­ћи угод­но ве­че, пред­сед­ник Авра­мов је по­же­лео жи­ри­ју до­бро око са на­дом да ће по­бе­ди­ти нај­бо­љи.

Уче­сни­ци фе­сти­ва­ла су при­ре­ди­ли за­и­ста ле­по ве­че, а не­ка не бу­де за­ме­ре­но што ми­сли­мо да је на­ступ Срп­ског кул­тур­ног умет­нич­ког дру­штва "Све­ти Са­ва" из Ши­да био убе­дљи­во нај­бо­љи.

По­ред фол­кло­ра сва­ко дру­штво је има­ло и по је­дан со­ли­стич­ки на­ступ. Игре из Бач­ке и игре из Гор­ње Ре­са­ве из­ве­ло је кул­тур­но-умет­нич­ко дру­штво ГИК Ба­нат-Пи­о­нир из Зре­ња­ни­на. Игре из То­пли­це (дру­ги дан свад­бе) и игре из око­ли­не Пи­ро­та из­ве­ло је кул­тур­но-умет­нич­ко дру­штво ПКБ Кор­по­ра­ци­ја из Бе­о­гра­да. Кул­тур­но-умет­нич­ко дру­штво "Сме­де­ре­во" из Сме­де­ре­ва опре­де­ли­ло се за игре из Ме­то­хи­је и игре из Ле­сков­ца. Игре из Шу­ма­ди­је, сплет ма­ке­дон­ских ме­ло­ди­ја и шоп­ске игре из­ве­ли су чла­но­ви КУД "Ни­ко­ла Те­сла" ГСП Бе­о­град.

Ра­зу­мљи­во, нај­ве­ћи апла­уз до­би­ли су чла­но­ви Срп­ског кул­тур­ног дру­штва "Све­ти Са­ва" из Ши­да. У ко­ре­о­гра­фи­ји Ра­до­ва­на Гр­чи­ћа из­ве­де­не су игре из Сре­ма "Ки­се­ле во­де". Там­бу­ра­шки ор­ке­стар из­вео је сплет вој­во­ђан­ских пе­са­ма и ига­ра. На­сту­пи­ла је и му­шка гру­па пе­ва­ча, а игре из Бо­си­ле­гра­да "Оро се ви­је" у ко­ре­о­гра­фи­ји Де­ја­на Три­фу­но­ви­ћа, умет­нич­ког ру­ко­во­ди­о­ца Ра­до­ва­на Гр­чи­ћа и ше­фа ор­ке­стра Дар­ка Га­ло­ње оду­ше­ви­ле су при­сут­не.

На кра­ју фе­сти­ва­ла на­сту­пио је укра­јин­ски ан­самбл Олимп из Ки­ров­гра­да, ко­ји је при­пре­мио ме­ша­ви­ну ба­лет­ско-пле­сач­ког про­гра­ма и со­ли­стич­ки део у ко­ме су уче­ство­ва­ле мла­де чла­ни­це ан­сам­бла.