Menu
RSS
A+ A A-

АК­ТИВ­НО­СТИ СКУД "ЈЕД­НО­ТА" У ШИ­ДУ

Пла­ни­ра­но уче­шће на ви­ше фе­сти­ва­ла у зе­мљи, одр­жа­ва­ње кон­цен­тра­та, на­ступ у ино­стран­ству, а "Јед­но­та" ће би­ти до­ма­ћин дру­гим сло­вач­ким дру­штви­ма. Од ин­ве­сти­ци­ја у пла­ну ге­не­рал­на са­на­ци­ја кро­ва, а у до­глед­но вре­ме и уво­ђе­ње цен­трал­ног гре­ја­њаСКУД "Јед­но­та" у Ши­ду, ове го­ди­не оче­ку­је до­ста ак­тив­но­сти, по­чев од на­сту­па на тра­ди­ци­о­нал­ним фе­сти­ва­ли­ма, одр­жа­ва­ње кон­це­ра­та и тра­ди­ци­о­нал­них ма­ни­фе­ста­ци­ја, али и ге­не­рал­на са­на­ци­ја кро­ва Сло­вач­ког до­ма. На ову те­му смо раз­го­ва­ра­ли са Ста­ни­сла­вом Ђер­ча­ном, пред­сед­ни­ком СКУД "Јед­но­та".

- Пла­ни­ра­не ак­тив­но­сти у овој го­ди­ни су за­и­ста мно­го­број­не и на тај на­чин ће­мо по­ка­за­ти на­ше умет­нич­ко ства­ра­ла­штво и кул­ту­ру и тра­ди­ци­ју ко­ју не­гу­је­мо - ка­же Ста­ни­слав Ђер­чан. - По­сле Бо­жић­ног по­ста, има­мо и пр­во го­сто­ва­ње и то у КУД "Ша­фа­рик" у Но­вом Са­ду и има­мо при­пре­мљен це­ло­ве­чер­њи кон­церт. На по­чет­ку го­ди­не има­мо и на­ступ на "Пив­нич­ком фе­сти­ва­лу" из­вор­них на­род­них сло­вач­ких пе­са­ма где уче­ству­ју Сло­ва­ци из чи­та­ве Ср­би­је, а до­ла­зе у Сло­ва­ци из Хр­ват­ске и Ру­му­ни­је. На­ше дру­штво ће пред­ста­вља­ти Је­ле­на Не­дић и Та­ма­ра Ко­лен­каш, ко­је су при­пре­ми­ли Бла­жен­ка Ђер­чан и Емил Грек­са.

Од на­сту­па тре­ба из­дво­ји­ти и го­сто­ва­ња у Се­лен­чи, Бач­кој Па­лан­ци и Ки­са­чу за­тим у ма­ју на Фе­сти­ва­лу "Тан­цуј, тан­цуј" у Ста­рој Па­зо­ви где ће на­сту­пи­ти ста­ри­ја из­во­ђач­ка гру­па, а у ју­лу је пред­ви­ђен на­ступ на Де­чи­јем фе­сти­ва­лу фол­кло­ра "Зла­та бра­на" у Ки­са­чу. Већ дру­гог ви­кен­да у фе­бру­а­ру, одр­жа­ва се 10-та ју­би­лар­на "Срем­ска ко­ба­си­ци­ја­да" ко­ја тра­је два да­на.

- Пр­вог да­на ће би­ти так­ми­че­ње у бр­зом кла­њу сви­ња и пра­вље­њу ко­ба­си­ца, а дру­гог да­на ће би­ти так­ми­че­њу у спра­вља­њу ра­ни­је при­пре­мље­них и осу­ше­них ко­ба­си­ца ко­је ће так­ми­ча­ри на оце­њи­ва­ње до­не­ти од сво­јих ку­ћа. Те ве­че­ри ће би­ти про­гла­ше­ње по­бед­ни­ка и до­де­ла на­гра­да, а обе ве­че­ри је пла­ни­ра­но дру­же­ње. Овом при­ли­ком по­зи­вам до­ма­ћи­не да се при­ја­ве и уче­ству­ју у так­ми­че­њу - ка­же Ста­ни­слав Ђер­чан.

Ка­да је у пи­та­њу до­бар за­ло­гај, у ок­то­бру се одр­жа­ва­ју тра­ди­ци­о­нал­ни "Пу­дар­ски да­ни" од­но­сно так­ми­че­ње у ку­ва­њу пу­дар­ског па­при­ка­ша што је та­ко­ђе ве­о­ма до­бро по­се­ће­на ма­ни­фе­ста­ци­ја. Пла­ни­ра­но је да "Јед­но­та" бу­де до­ма­ћин и ор­га­ни­за­тор шест кон­це­ра­та КУД-ова из сло­вач­ких ме­ста у Вој­во­ди­ни. Во­ди се ра­чу­на и о ин­стру­мен­ти­ма те је за по­тре­бе ор­ке­стра пла­ни­ра­на ку­по­ви­на бас при­ме, а на­ба­вље­ни су кон­тра и при­ма и по­пра­вље­ни оста­ли ин­стру­мен­ти. Ве­ли­ка ин­ве­сти­ци­ја ко­ја се пла­ни­ра овог про­ле­ћа је ге­не­рал­на са­на­ци­ја кро­ва, а та ин­ве­сти­ци­ја би из­но­си­ла 15.000 евра. "Јед­но­та" се по том пи­та­њу за по­моћ обра­ти­ла Ми­ни­стар­ству за ди­ја­спо­ру Сло­вач­ке Ре­пу­бли­ке, а оче­ку­је се по­моћ и од АП Вој­во­ди­не.

- На­да­мо се да ће сред­ства би­ти обез­бе­ђе­на и да ће­мо већ на про­ле­ће за­по­че­ти са ра­до­ви­ма. Про­блем нам је и гре­ја­ње јер са­да ко­ри­сти­мо пећ на наф­ту, а же­ље су да у до­глед­но вре­ме ин­ста­ли­ра­мо цен­трал­но гре­ја­ње. За на­шу ре­дов­ну де­лат­ност до­би­ја­мо сред­ства из бу­џе­та СО Шид, а спон­зо­ри нам по­ма­жу код ор­га­ни­за­ци­је ма­ни­фе­ста­ци­ја - ре­као нам је на кра­ју Ста­ни­слав Ђер­чан.

ГО­СТО­ВА­ЊЕ У СЛО­ВАЧ­КОЈ

Као што смо по­ме­ну­ли "Јед­но­та" ће на­сту­па­ти на фе­сти­ва­ли­ма и ма­ни­фе­ста­ци­ја­ма у зе­мљи где ће би­ти до­ма­ћин и гост, а у 2007. го­ди­ни је пред­ви­ђе­но и јед­но го­сто­ва­ње у ино­стран­ству. Ста­ни­слав Ђер­чан ка­же да је у ав­гу­сту пла­ни­ра­но го­сто­ва­ње у Сло­вач­кој у гра­ду Тер­хо­ва на Фе­сти­ва­лу "Ја­но­ши­ко­ви да­ни".