Menu
RSS
A+ A A-

Кул­тур­но-обра­зов­ни цен­тар Шид

orkestar.jpg

По­ред три по­зо­ри­шне пред­ста­ве то­ком фе­бру­а­ра, са го­сти­ма из Бе­о­гра­да и Но­вог Са­да, ко­је смо мо­гли гле­да­ти за­хва­љу­ју­ћи ор­га­ни­за­ци­ји Кул­тур­но обра­зов­ног цен­тра Шид, у при­пре­ми су још не­ке ин­те­ре­сант­не ак­тив­но­сти у окви­ру ове кул­тур­не уста­но­ве

На­кон "Ауди­ци­је", "Бал­кан­ског шпи­ју­на" и мо­но­дра­ме "Ја из­бје­гли­ца", ка­ко са­зна­је­мо од ди­рек­то­ра Кул­тур­но-обра­зов­ног цен­тра Ср­ђа­на Ма­ле­ше­ви­ћа, у мар­ту мо­же­мо оче­ки­ва­ти ин­те­ре­сан­тан по­ду­хват - ор­га­ни­зо­ва­но пу­то­ва­ње Ши­ђа­на по по­вољ­ним усло­ви­ма у по­зо­ри­ште у Бе­о­град и Но­ви Сад, што је, сло­жи­ће­те се, ипак по­се­бан до­жи­вљај, не са­мо за оне ко­ји пр­ви пут од­ла­зе у не­ко ве­ли­ко по­зо­ри­ште. Та­ко да ле­пу иде­ју тре­ба по­здра­ви­ти с на­дом да ће би­ти за­ин­те­ре­со­ва­них за ово пу­то­ва­ње.

Од 26. фе­бру­а­ра у ор­га­ни­за­ци­ји Кул­тур­но-обра­зов­ног цен­тра по­че­ла је са ра­дом и Шко­ла ба­ле­та, ко­ју во­ди Ма­ри­на Ђу­рић, ба­ле­ри­на из Бе­о­гра­да. При­ја­вље­на су 72 по­ла­зни­ка, шко­ла ће се од­ви­ја­ти у три гру­пе, три пу­та не­дељ­но по це­ни од 1.000 ди­на­ра ме­сеч­но. У мар­ту по­чи­ње са ра­дом и Лут­кар­ска сце­на у ста­рој штам­па­ри­ји.