Menu
RSS
A+ A A-

ГА­ЛЕ­РИ­ЈА "СА­ВА ШУ­МА­НО­ВИЋ" У ШИ­ДУ

Га­ле­ри­ја сли­ка "Са­ва Шу­ма­но­вић" кон­ку­ри­са­ла је за на­гра­ду "Искра кул­ту­ре", нај­ви­ше при­зна­ње у обла­сти кул­ту­ре у Вој­во­ди­ни ко­је до­де­љу­је За­вод за кул­ту­ру у Но­вом Са­ду


Sanja

Га­ле­ри­ја је јед­на од нај­зна­чај­ни­јих кул­тур­них уста­но­ва у зе­мљи ко­ја бри­не о ли­ку и де­лу јед­ног од нај­зна­чај­ни­јих на­ших сли­ка­ра и збир­ци од 417 де­ла те до­ку­мен­тар­ној гра­ђи.- За од­лу­ку да кон­ку­ри­ше­мо за на­гра­ду "Искра кул­ту­ре" до­би­ли смо по­др­шку пред­сед­ни­ка Оп­шти­не Шид го­спо­ди­на Ми­те Авра­мо­ва, Скуп­шти­не оп­шти­не Шид, Кул­тур­но-обра­зов­ног цен­тра, а по­др­жа­ле су нас и дру­ге кул­тур­не ин­сти­ту­ци­је у гра­ду - ка­же Са­ња Га­ру­но­вић, ку­стос у Га­ле­ри­ји "Са­ва Шу­ма­но­вић".

- Ове го­ди­не обе­ле­жа­ва­мо и 55 го­ди­на од осни­ва­ња Га­ле­ри­је и 111 го­ди­на од ро­ђе­ња Са­ве Шу­ма­но­ви­ћа и све ма­ни­фе­ста­ци­је ко­је ор­га­ни­зу­је­мо у овој го­ди­ни, би­ће у зна­ку ова два ју­би­ле­ја.

На­ша са­го­вор­ни­ца ис­ти­че да је при­пре­мље­на за штам­пу мо­но­гра­фи­ја о Са­ви Шу­ма­но­ви­ћу, аутор­ке Љу­би­це Миљ­ко­вић, ви­шег са­вет­ни­ка На­род­ног му­зе­ја у Бе­о­гра­ду, а сред­ства за из­да­ва­ње мо­но­гра­фи­је обез­бе­ди­ло је Ми­ни­стар­ство кул­ту­ре Ре­пу­бли­ке Ср­би­је. Про­мо­ци­ја мо­но­гра­фи­је ће би­ти одр­жа­на у Ши­ду. Под­се­ти­мо и да је про­шле го­ди­не ура­ђе­на ЊЕБ стра­ни­ца и но­ви ка­та­лог чи­ји је аутор Ве­сна Бу­ро­је­вић, в.д. ди­рек­то­ра Га­ле­ри­је.

- По­но­си­мо се бла­гом ко­је има­мо и чу­ва­мо и има­мо од­лич­ну са­рад­њу са За­во­дом за за­шти­ту спо­ме­ни­ка кул­ту­ре у С. Ми­тро­ви­ци. Пред­сто­ји нам ком­плет­на кли­ма­ти­за­ци­ја Га­ле­ри­је ка­ко би се сли­ке чу­ва­ле као и у дру­гим по­зна­тим га­ле­ри­ја­ма, а то ће фи­нан­си­ра­ти Ми­ни­стар­ство кул­ту­ре - ка­же Са­ња Га­ру­но­вић.