НА­РОД­НИ ГУ­СЛАР МЕ­ЂУ НАЈ­МЛА­ЂИ­МА

Вук­ман Бо­ри­чић мла­ди гу­слар из Срем­ске Ми­тро­ви­це у по­след­ње вре­ме сте­као је ве­ли­ку по­пу­лар­ност и ме­ђу нај­мла­ђи­ма

Вук­ман Бо­ри­чић мла­ди гу­слар из Срем­ске Ми­тро­ви­це у по­след­ње вре­ме сте­као је ве­ли­ку по­пу­лар­ност и ме­ђу нај­мла­ђи­ма

На­и­ме овај вр­сни ин­тер­пре­та­тор ста­рих на­род­них пе­са­ма уз гу­сле на­сту­па по­след­њих го­ди­на на број­ним при­ред­ба­ма и фе­сти­ва­ли­ма ши­ром Ср­би­је. Ме­ђу ње­го­вим нај­за­па­же­ни­јим на­сту­пи­ма убра­ја­ју се она на Са­бо­ру Фи­ли­па Ви­шњи­ћа ко­ји се сва­ке го­ди­не у ок­то­бру ме­се­цу одр­жа­ва у Ви­шњи­ће­ву.

Ин­те­ре­сант­но је да је овај вр­сни умет­ник ина­че за­по­слен у Же­ле­зни­ца­ма Ср­би­је по­себ­ну по­пу­лар­ност сте­као ме­ђу нај­мла­ђи­ма о че­му нај­бо­ље го­во­ри на­ша фо­то­гра­фи­ја. По­ред на­сту­па на Са­бо­ру Фи­ли­па Ви­шњи­ћа Бо­ри­чић уче­ству­је и на број­ним књи­жев­ним ве­че­ри­ма, фе­сти­ва­ли­ма и дру­гим при­ред­ба­ма. Јед­ном реч­ју ка­да му то вре­ме и рад­не оба­ве­зе до­зво­ле иде та­мо где год га по­зо­ву да на­сту­па.

За­ни­мљи­во је и да Бо­ри­чић че­сто не на­пла­ћу­је ни пут­не тро­шко­ве од ор­га­ни­за­то­ра ис­ти­чу­ћи да му је пре­вас­ход­но ва­жно да ис­пу­ни оче­ки­ва­ња број­них по­кло­ни­ка гу­слар­ских пе­са­ма.