МАЈ­КА­МА С ЉУ­БА­ВЉУ

Нај­мла­ђи чла­но­ви сек­ци­ја Кул­тур­но-обра­зов­ног цен­тра у Ши­ду су да­ли свој до­при­нос обе­ле­жа­ва­њу ме­ђу­на­род­ног пра­зни­ка - 8. мар­та.

Кул­тур­но-обра­зов­ни цен­тар

tamburica.jpgНај­мла­ђи чла­но­ви сек­ци­ја Кул­тур­но-обра­зов­ног цен­тра у Ши­ду су да­ли свој до­при­нос обе­ле­жа­ва­њу ме­ђу­на­род­ног пра­зни­ка - 8. мар­та.

У са­ли До­ма мла­дих, ко­ја је и овог пу­та би­ла пу­на, по­ла­зни­ци шко­ле там­бу­ре под ру­ко­вод­ством Рас­ти­сла­ва Ми­куш, Деч­ји там­бу­ра­шки ор­ке­стар ко­јим ру­ко­во­ди Зо­ри­ца Опа­чић и чла­но­ви Ре­ци­та­тор­ског сту­ди­ја из­ве­ли су при­го­дан про­грам под на­зи­вом "Мај­ка­ма с љу­ба­вљу" и при­сут­ни­ма по­да­ри­ли још јед­но ле­по ве­че.

На­кон што је го­сте и ис­пред Кул­тур­но-обра­зов­ног цен­тра по­здра­вио ди­рек­тор Сра­ђан Ми­ло­ше­вић, мла­ди му­зи­ча­ри и ре­ци­та­то­ри су уисти­ну с љу­ба­вљу из­ве­ли про­грам, а с исто то­ли­ко љу­ба­ви на­гра­ђе­ни су пље­ском при­сут­них.