ЧОР­БА У ЛЕ­ПИ­ЊИ

СКУД "Јед­но­та" у Ши­ду, ор­га­ни­зо­ва­ла је 10. мар­та у Сло­вач­ком до­му тра­ди­ци­о­нал­ни Осмо­мар­тов­ски бал на ко­јем је уче­шће узе­ло око 120 го­сти­ју из Ши­да али и окол­них ме­ста. Је­дан брач­ни пар је чак до­шао из Сло­вач­ке из Бра­ти­сла­ве. Ка­ко нам је ре­као Ста­ни­слав Ђи­ер­ч

У СЛО­ВАЧ­КОМ  ДО­МУ У ШИ­ДУ ОДР­ЖАН ТРА­ДИ­ЦИ­О­НАЛ­НИ ОСМО­МАР­ТОВ­СКИ БАЛ

СКУД "Јед­но­та" у Ши­ду, ор­га­ни­зо­ва­ла је 10. мар­та у Сло­вач­ком до­му тра­ди­ци­о­нал­ни Осмо­мар­тов­ски бал на ко­јем је уче­шће узе­ло око 120 го­сти­ју из Ши­да али и окол­них ме­ста. Је­дан брач­ни пар је чак до­шао из Сло­вач­ке из Бра­ти­сла­ве. Ка­ко нам је ре­као Ста­ни­слав Ђи­ер­чан, пред­сед­ник СКУД "Јед­но­та", реч је о елек­тро­ин­же­ње­ру Па­ве­лу Ђур­чо­ку и ње­го­вој су­пру­зи Блан­ки, ко­ји су ис­ко­ри­сти­ли по­се­ту Ши­ду, да се ле­по про­ве­ду на ба­лу.

Ме­ђу го­сти­ма је био и пред­сед­ник СКУД "Ер­де­вик" из Ер­де­ви­ка Ан­дри­ја Тот за­тим пот­пред­сед­ник КПД "Ђу­ра Киш" Ју­ли­јан Ко­вач и дру­ги. За до­бру ат­мос­фе­ру што се ти­че му­зи­ке, био је за­ду­жен ор­ке­стар "Ду­га" из Арад­ца код Зре­ња­ни­на. На ова­квим ба­ло­ви­ма не­ма ни до­брог рас­по­ло­же­ња без до­бре ве­че­ре под на­зи­вом "Ја­но­ши­ков за­ло­гај". Пра­ви де­ли­ка­тес је чор­ба ко­ја се по­слу­жу­је у ле­пи­њи и то са­мо за бал­ско ве­че.

И са­ми смо се у то уве­ри­ли ка­да нам је Ђи­ер­чан по­ка­зао из­ду­бље­не ле­пи­ње, ко­је је мај­стор­ски при­пре­мио и ис­пе­као Жељ­ко До­ве­дан, пе­кар из Ба­чи­на­ца, а у ко­је се по­том си­па чор­ба. На ме­ни­ју је би­ла и шниц­ла ко­ја се при­пре­ма на на­чин ка­ко се то ра­ди у Сло­вач­кој као и дру­ге ђа­ко­ни­је.

По не­пи­са­ном пра­ви­лу, оба­ве­зна је и том­бо­ла, а на­гра­де су би­ле раз­ли­чи­те... Ту су још и за­бав­не игре то­ком ве­че­ри па ка­да се све­му то­ме до­да и до­бра ка­пљи­ца, ве­се­ље уз до­бро рас­по­ло­же­ње тра­је до ју­тар­њих са­ти.