Menu
RSS
A+ A A-

ДО­БАР ШТИ­МУНГ ДО ЈУ­ТРА

ТРА­ДИ­ЦИ­О­НА­ЛАН ОСМО­МАР­ТОВ­СКИ БАЛ У БИ­КИЋ ДО­ЛУ

Већ по тра­ди­ци­ји у Би­кић До­лу се по­чет­ком мар­та одр­жа­ва бал уочи Да­на же­на, па је та­ко би­ло и ове го­ди­не

 

У До­му кул­ту­ре 3. мар­та оку­пи­ло се око 70-так го­сти­ју са ра­зних стра­на ко­ји су до­шли да се ле­по за­ба­ве. А упра­во је та­ко и би­ло. По­ред до­бре ве­че­ре и по­зна­тог до­ма­ћег ви­на за­до­бар шти­мунг се по­бри­нуо ор­ке­стар Не­сто­ра Пу­шка­ша из Ђор­ђе­ва, ко­ји већ не­ко­ли­ко го­ди­на за­ба­вља го­сте на ба­лу, па и не чу­ди што су се го­сти по­че­ли ра­зи­ла­зи­ти у ју­тар­њим са­ти­ма.

Ор­га­ни­за­то­ри су се по­бри­ну­ли да при­ре­де бо­га­ту и ра­зно­вр­сну том­бо­лу и про­да­то је око 400 кар­ти­ца, та­ко да су пре­ма ре­чи­ма На­де Ру­дић, јед­не од ор­га­ни­за­тор­ки, ма­ње ви­ше сви би­ли за­до­вољ­ни. Ова­ква вр­ста дру­же­ње не мо­же про­ћи ни без "пле­са ср­ца" а ово­га пу­та су по­бе­ди­ли Не­вен­ка Бо­баљ и Ми­рон Хнат­ко и до­би­ли вред­не на­гра­де.

Ка­да је у пи­та­њу са­ма ор­га­ни­за­ци­ја ба­ла, бе­ле­жи­мо и је­дан де­таљ ва­жан по­ме­на. Да би све про­шло ка­ко тре­ба, нео­п­ход­но је уло­жи­ти до­ста тру­да, а оно што увек мањ­ка су и сред­ства. Бал су ма­те­ри­јал­но по­мо­гли не­ка­да­шњи ме­шта­ни Би­кић До­ла, Зо­ра и Дра­га Јо­ва­но­вић, ко­је је рат­ни ви­хор из Ба­но­ви­ћа до­вео у Би­кић До, где су жи­ве­ли не­ко­ли­ко го­ди­на, а са­да жи­ве у Аме­ри­ци. Ме­ђу­тим, ни­су за­бо­ра­ви­ли на љу­де и крај ко­ји их је ле­по при­мио.

- Оста­ли смо у кон­так­ту и чу­је­мо се те­ле­фо­ном и пре ба­ла смо се чу­ли те сам ис­при­ча­ла ка­ко тре­ба да ор­га­ни­зу­је­мо бал, а увек има про­бле­ма са па­ра­ма. Ни­је про­шло 10-так ми­ну­та и мој те­ле­фон је по­но­во за­зво­нио. По­но­во су се ја­ви­ли Јо­ва­но­ви­ћи и ре­кли да ће нам по­сла­ти 100 до­ла­ра као свој вид по­мо­ћи, јер су сво­је­вре­ме­но и са­ми би­ли уче­сни­ци ба­ла и пу­но им хва­ла - ка­же Не­вен­ка Бо­баљ, пред­сед­ни­ца Ак­ти­ва же­на у Би­кић До­лу.