ПРО­ДА­ЈНА ОСМО­МАР­ТОВ­СКА ИЗ­ЛО­ЖБА

Осмо­мар­тов­ском сла­вљу при­кљу­чио се и Ли­ков­ни круг "Са­ва Шу­ма­но­вић" из Ши­да ор­га­ни­зо­ва­њем 58. из­ло­жбе сли­ка ко­ја је отво­ре­на 6. мар­та и има­ла је про­дај­ни ка­рак­тер

Ли­ков­ни круг "Са­ва Шу­ма­но­вић"

Са изложбеОсмо­мар­тов­ском сла­вљу при­кљу­чио се и Ли­ков­ни круг "Са­ва Шу­ма­но­вић" из Ши­да ор­га­ни­зо­ва­њем 58. из­ло­жбе сли­ка ко­ја је отво­ре­на 6. мар­та и има­ла је про­дај­ни ка­рак­тер

Број­не по­се­ти­о­це у име за­по­сле­них у Га­ле­ри­ји по­здра­ви­ла је Љу­би­ца Ју­кић, из­ра­жа­ва­ју­ћи за­до­вољ­ство због ве­ли­ког ин­те­ре­со­ва­ња по­се­ти­ла­ца.Осам­на­ест стал­них из­ла­га­ча још јед­ном су при­пре­ми­ли ле­пе сли­ке ме­ђу ко­јим је си­гур­но би­ло оних ко­је су ства­ра­ле уго­ђај за сва­чи­је око.

Два го­сту­ју­ћа из­ла­га­ча већ по­ла­ко по­ста­ју стал­ни, што је Ју­ки­ће­ва са за­до­вољ­ством по­здра­ви­ла.По­ме­ни­мо да су ме­ђу из­ло­же­ним сли­ка­ма би­ла де­ла Ши­ђа­ни­ма већ ста­рих ли­ков­них зна­на­ца: На­де­жде То­до­ро­вић, Бо­жи­да­ра Стој­ко­ви­ћа, Го­ра­на Си­ми­ћа, Ива­на Гро­зда­нов­ског, Са­ња Про­да­но­вић, Ве­ре Тру­мић, Дра­ги­це Жив­ко­вић, Рат­ка То­до­ро­ви­ћа, Ми­о­дра­га Љу­шти­ћа, Јо­ве Ми­ља­но­ви­ћа, Ђур­ђи­це Ђу­ђар, Еми­ла Кре­ка, Пе­ре Ми­ље­но­ви­ћа, Је­ли­са­ве­те На­стић, Не­вен­ке Ку­ску­но­вић, Рад­ми­ле Ђор­ђе­вић, На­де Дра­жић и Цве­тан­ке Ту­бић, а го­сту­ју­ћи су би­ли Ми­лан Илин и Ило­на Ре­ше­тар.