Menu
RSS
A+ A A-

НА ДАР БИ­СТА ЧУ­ВЕ­НОГ ГУ­СЛА­РА

МУ­ЗИЧ­КА ШКО­ЛА "ФИ­ЛИП ВИ­ШЊИЋ" У ШИ­ДУ ДО­БИ­ЛА НЕО­БИ­ЧАН ПО­КЛОН

Ми­ле­на Дап­че­вић, су­пру­га слав­ног Ти­то­вог ге­не­ра­ла Пе­ке Дап­че­ви­ћа, по­кло­ни­ла би­сту Фи­ли­па Ви­шњи­ћа

 

Ди­рек­тор Му­зич­ке шко­ле "Фи­лип Ви­шњић" у Ши­ду Дра­ган Ма­ки­вић по­ред би­сте

 Ши­рој јав­но­сти у на­шој оп­шти­ни је ма­ло по­зна­то да се од­не­дав­но у Му­зич­кој шко­ли "Фи­лип Ви­шњић" из Ши­да на­ла­зи би­ста на­шег чу­ве­ног на­род­ног пе­сни­ка и гу­сла­ра по ко­ме ова школ­ска уста­но­ва и но­си име.

Пре­ма ре­чи­ма ди­рек­то­ра ове шко­ле Дра­га­на Ма­ки­ви­ћа би­ста је пре­не­та из Бе­о­гра­да и убу­ду­ће ће се на­ла­зи­ти у про­сто­ри­ја­ма му­зич­ке шко­ле у Ши­ду. Реч јео да­ру, ко­ји је Ми­ле­на Дап­че­вић, су­пру­га слав­ног Ти­то­вог ге­не­ра­ла Пе­ке Дап­че­ви­ћа, по­кло­ни­ла овој шко­ли.

При­ли­ком уру­че­ња по­кло­на Ми­ле­на Дап­че­вић је из­ја­ви­ла да се од­лу­чи­ла да би­ста пе­сни­ка бу­не из Пр­вог срп­ског устан­ка бу­де по­кло­ње­на шко­ли у Ши­ду из раз­ло­га, јер је и њен по­кој­ни су­пруг био емо­тив­но ве­зан за овај срем­ски град.

На­и­ме, као ко­ман­дант пр­ве ар­ми­је НОВЈ ге­не­рал Дап­че­вић је у пе­ри­о­ду од је­се­ни 1944. го­ди­не па све до апри­ла 1945. го­ди­не про­вео на под­руч­ју Ши­да и око­ли­не у вре­ме "Про­бо­ја срем­ског фрон­та", јед­не од нај­ве­ћих би­та­ка у то­ку Дру­гог свет­ског ра­та во­ђе­них на на­шим про­сто­ри­ма.

Ина­че, брон­за­на би­ста је рад ва­ја­ра и ки­па­ра Сре­те­на Сто­ја­но­вић из 1937. го­ди­не и у ве­о­ма до­бром је ста­њу. Ди­рек­тор му­зич­ке шко­ле "Фи­лип Ви­шњић" у Ши­ду Дра­ган Ма­ки­вић, као и на­став­ни­ци и ђа­ци ове шко­ле, ко­ја у по­след­ње вре­ме бе­ле­жи од­лич­не ре­зул­та­те са не­скри­ве­ним за­до­вољ­ством и по­но­сом ис­ти­чу, да ће се брон­за­на би­ста ве­ли­ког на­род­ног пе­сни­ка убу­ду­ће на­ла­зи­ти на ула­зу у шко­лу у Ши­ду, ко­ја но­си ње­го­во име.