СТА­РА ПА­ЗО­ВА ЗА ПЕТ НА­ШИХ ПРЕД­СТАВ­НИ­КА

Тра­ди­ци­о­нал­на Оп­штин­ска смо­тра из обла­сти му­зич­ког и фол­клор­ног ства­ра­ла­штва ко­ја је одр­жа­на у пе­так 23. мар­та у Ши­ду, при­ву­кла је и ове го­ди­не ве­ли­ку па­жњу

ОДР­ЖА­НА ОП­ШТИН­СКА СМО­ТРА МУ­ЗИЧ­КОГ И ФОЛ­КЛОР­НОГ СТВА­РА­ЛА­ШТВА ДЕ­ЦЕ

Тра­ди­ци­о­нал­на Оп­штин­ска смо­тра из обла­сти му­зич­ког и фол­клор­ног ства­ра­ла­штва ко­ја је одр­жа­на у пе­так 23. мар­та у Ши­ду, при­ву­кла је и ове го­ди­не ве­ли­ку па­жњу

КУД "Филип Вишњић"

Са­ла Кул­тур­но-обра­зов­ног цен­тра у Ши­ду би­ла је ис­пу­ње­на до по­след­њег ме­ста а на­сту­пе фол­клор­них и му­зич­ких са­ста­ва ко­је су углав­ном чи­ни­ли уче­ни­ци основ­них шко­ла из на­ше оп­шти­не про­пра­ће­ни су бур­ним апла­у­зи­ма.

На ово­го­ди­шњој смо­три уче­ство­ва­ли су: ОШ "Бран­ко Ра­ди­че­вић" Шид (хор), ОШ "Са­ва Шу­ма­но­вић" Ер­де­вик, КПД "Ђу­ра Киш" Шид, СКУД "Јед­но­та" Шид, КУД "Фи­лип Ви­шњић" Ви­шњи­ће­во, СКУД "Све­ти Са­ва" Шид и Деч­ји там­бу­ра­шки ор­ке­стар Кул­тур­но-обра­зов­ног цен­тра Шид.

Жи­ри ово­го­ди­шње смо­тре, на­кон оце­на на­сту­па свих уче­сни­ка, до­нео је од­лу­ку да на­шу сре­ди­ну на пред­сто­је­ћој Окру­жној смо­три ко­ја ће се одр­жа­ти 14. апри­ла у Ста­рој Па­зо­ви пред­ста­вља­ју:

Хор ОШ "Бран­ко Ра­ди­че­вић" из Ши­да, Де­чи­ји там­бу­ра­шки ор­ке­стар КОЦ-а Шид, Фол­клор­на гру­па мла­ђег уз­ра­ста КУД "Фи­лип Ви­шњић" из Ви­шњи­ће­ва и Фол­клор­на гру­па ста­ри­јег уз­ра­ста ОШ "Са­ва Шу­ма­но­вић" из Ер­де­ви­ка ко­ја ће на смо­три у Ста­рој Па­зо­ви на­сту­па­ти са срп­ским на­род­ним игра­ма. На смо­тру се пла­си­ра­ла и Фол­клор­на гру­па ста­ри­јег уз­ра­ста СКУД "Све­ти Са­ва" из Ши­да.

Ина­че, ова тра­ди­ци­о­нал­на смо­тра одр­жа­ва се у окви­ру 46. Му­зич­ког фе­сти­ва­ла де­це Вој­во­ди­не чи­ја ће се за­вр­шна при­ред­ба одр­жа­ти то­ком ма­ја ове го­ди­не.