СЕ­ЋА­ЊЕ НА ДУ­ШКА ТРИ­ФУ­НО­ВИ­ЋА

По­ет­ско-му­зич­ко ве­че "Тај­на ве­за - се­ћа­ње на Ду­шка Три­фу­но­ви­ћа", у ор­га­ни­за­ци­ји На­род­не би­бли­о­те­ке "Си­ме­он Пи­шче­вић" у Ши­ду, одр­жа­но је 28. мар­та у са­ли Омла­дин­ског до­ма, уз уче­шће Бран­ка Пра­жи­ћа, кан­та­у­то­ра из Но­вог Са­да ко­ји је са Три­фу­но­ви­ћем др

У ОР­ГА­НИ­ЗА­ЦИ­ЈИ НА­РОД­НЕ БИ­БЛИ­О­ТЕ­КЕ "СИ­МЕ­ОН ПИ­ШЧЕ­ВИЋ" У ШИ­ДУ

По­ет­ско-му­зич­ко ве­че "Тај­на ве­за - се­ћа­ње на Ду­шка Три­фу­но­ви­ћа", у ор­га­ни­за­ци­ји На­род­не би­бли­о­те­ке "Си­ме­он Пи­шче­вић" у Ши­ду, одр­жа­но је 28. мар­та у са­ли Омла­дин­ског до­ма, уз уче­шће Бран­ка Пра­жи­ћа, кан­та­у­то­ра из Но­вог Са­да ко­ји је са Три­фу­но­ви­ћем дру­го­вао 13,5 го­ди­на, од ње­го­вог до­ла­ска из Са­ра­је­ва у Но­ви Сад.

Пра­жић је на по­чет­ку от­пе­вао "Тај­ну ве­зу" ко­ја је да­ла пе­чат и пре­по­зна­тљи­вост Три­фу­но­ви­ће­вог ства­ра­ла­штва. Три­фу­но­вић је осим са Би­је­лим дуг­ме­том, са­ра­ђи­вао и са Ин­дек­си­ма, Вај­том, Здрав­ком Чо­ли­ћем, Не­дом Укра­ден, Ја­дран­ком Сто­ја­ко­вић, Те­шком ин­ду­стри­јом и дру­ги­ма.

По­се­ти­о­ци су те ве­че­ри ужи­ва­ли у гла­су и ги­та­ри ко­ји­ма их је Пра­жић под­се­ћао на Три­фу­но­ви­ћа у јед­но­ча­сов­ном про­гра­му. Осим пе­са­ма ко­је је пе­вао, Пра­жић је го­во­рио и Три­фу­но­ви­ће­ву по­е­зи­ју, а пред­ста­вио се и са не­ко­ли­ко сво­јих ком­по­зи­ци­ја са но­вог ЦД на ко­јем је текст та­ко­ђе пи­сао Ду­шко Три­фу­но­вић. Би­ло је то пра­во ве­че за му­зич­ко-по­ет­ске сла­до­ку­сце.