У ЗНА­КУ ВОЈ­ВО­ЂАН­СКОГ МЕ­ЛО­СА

У Ру­син­ском до­му у Ши­ду 17. мар­та при­ре­ђе­но је му­зич­ко ве­че уз уче­шће го­шћи, пе­вач­ке гру­пе "Ђур­ђе­вак" из Ђур­ђе­ва код Но­вог Са­да, до­ма­ће жен­ске пе­вач­ке гру­пе КПД "Ђу­ра Киш" и со­лист­ки­ње На­та­ше Цир­ба

У ШИ­ДУ ГО­СТО­ВА­ЛА ЖЕН­СКА ПЕ­ВАЧ­КА ГРУ­ПА "ЂУР­ЂЕ­ВАК" ИЗ ЂУР­ЂЕ­ВА КОД НО­ВОГ СА­ДА

"Ђурђевак" У Ру­син­ском до­му у Ши­ду 17. мар­та при­ре­ђе­но је му­зич­ко ве­че уз уче­шће го­шћи, пе­вач­ке гру­пе "Ђур­ђе­вак" из Ђур­ђе­ва код Но­вог Са­да, до­ма­ће жен­ске пе­вач­ке гру­пе КПД "Ђу­ра Киш" и со­лист­ки­ње На­та­ше Цир­ба

Про­грам је во­дио Вла­ди­мир Ко­чиш, пи­сац из Ђур­ђе­ва, ко­ји је украт­ко пред­ста­вио "Ђур­ђе­вак", ре­кав­ши да је гру­па осно­ва­на пре се­дам го­ди­на и да не­гу­је вој­во­ђан­ски ме­лос.

"Ђур­ђе­вак" је до са­да имао број­не на­сту­пе у зе­мљи, из­ме­ђу оста­лог и про­шле го­ди­не на Са­бо­ру тру­ба­ча у Гу­чи, за­тим у ино­стран­ству у Ма­ке­до­ни­ји и Бу­гар­ској. Реч је о срп­ској пе­вач­кој гру­пи ко­ја не­гу­је пе­сме са ових про­сто­ра.

Го­шће из Ђур­ђе­ва из­ве­ле су осам ком­по­зи­ци­ја а јед­ну су от­пе­ва­ле и на ру­син­ском је­зи­ку. Са не­ко­ли­ко пе­са­ма пред­ста­ви­ла се жен­ска пе­вач­ка гру­па КПД "Ђу­ра Киш", а две пе­сме је из­ве­ла со­лист­ки­ња На­та­ша Цир­ба.

Прат­ња на хар­мо­ни­ци био је Јо­ван Мар­ко­вић. Ово му­зич­ко ве­че упот­пу­нио је сво­јим пе­сма­ма за де­цу и од­ра­сле Вла­ди­мир Ко­чиш.