ЗА­И­СКРИ­ЛЕ "ИСКРЕ КУЛ­ТУ­РЕ"

Га­ле­ри­ја сли­ка Са­ва Шу­ма­но­вић у Ши­ду до­бит­ник је "Искре кул­ту­ре", нај­ве­ћег при­зна­ња АП Вој­во­ди­не у обла­сти кул­тур­ног ства­ра­ла­штва за 2006. го­ди­ну. Од­лу­ком Управ­ног од­бо­ра За­во­да за кул­ту­ру АП Вој­во­ди­не шид­ска Га­ле­ри­ја се на­шла ме­ђу ово­го­ди­шњим до­бит­

ГА­ЛЕ­РИ­ЈА СЛИ­КА "СА­ВА ШУ­МА­НО­ВИЋ" У ШИ­ДУ ДО­БИ­ЛА НАЈ­ВЕ­ЋЕ ПРИ­ЗНА­ЊЕ АП ВОЈ­ВО­ДИ­НЕ

Це­ла на­ша оп­шти­на мо­же би­ти по­но­сна на ову на­гра­ду

Добитнице наградеГа­ле­ри­ја сли­ка Са­ва Шу­ма­но­вић у Ши­ду до­бит­ник је "Искре кул­ту­ре", нај­ве­ћег при­зна­ња АП Вој­во­ди­не у обла­сти кул­тур­ног ства­ра­ла­штва за 2006. го­ди­ну. Од­лу­ком Управ­ног од­бо­ра За­во­да за кул­ту­ру АП Вој­во­ди­не шид­ска Га­ле­ри­ја се на­шла ме­ђу ово­го­ди­шњим до­бит­ни­ци­ма.

На­гра­да ко­ја је уста­но­вље­на 1972. го­ди­не до­де­љу­је се као јав­но при­зна­ње уста­но­ва­ма и ин­сти­ту­ци­ја­ма из обла­сти кул­ту­ре, умет­нич­ког ства­ра­ла­штва, вас­пи­та­ња и обра­зо­ва­ња, за ду­го­го­ди­шње успе­шне ре­зул­та­те.

Пре­ма ре­чи­ма в.д. ди­рек­то­ра Га­ле­ри­је С. Шу­ма­но­вић у Ши­ду Ве­сне Бу­ро­је­вић од­лу­ка о до­де­ли на­гра­де при­мље­на је са ве­ли­ком ра­до­шћу и по­но­сом ме­ђу за­по­сле­ни­ма у Га­ле­ри­ји, али исто та­ко и це­ла на­ша оп­шти­на мо­же би­ти по­но­сна на ову на­гра­ду.

По­се­бан пе­чат овој на­гра­ди да­је и са­зна­ње да је она до­де­ље­на упра­во на 55. го­ди­шњи­цу по­сто­ја­ња и ра­да Га­ле­ри­је сли­ка Са­ва Шу­ма­но­вић у Ши­ду ко­ја ће ове го­ди­не би­ти обе­ле­же­на ни­зом ма­ни­фе­ста­ци­ја и из­ло­жби.

На­гра­да "Искре кул­ту­ре" уру­че­на је 29. мар­та у све­ча­ном хо­лу Из­вр­шног ве­ћа АП Вој­во­ди­не. При­зна­ње је при­ми­ла в.д. ди­рек­то­ра Га­ле­ри­је Ве­сна Бу­ро­је­вић.