Menu
RSS
A+ A A-

НА­РОД­НО БЛА­ГО

СКУД "СВЕ­ТИ СА­ВА" ИЗ ШИ­ДА ПРО­МО­ТЕР БО­ГА­ТЕ БА­ШТИ­НЕ СРП­СКОГ ФОЛ­КЛО­РА

 

Народне ношње Иако мла­ди по го­ди­на­ма (јер су у ја­ну­а­ру ове го­ди­не обе­ле­жи­ли 12 го­ди­на по­сто­ја­ња и ра­да) чла­но­ви СКУД "Све­ти Са­ва" из Ши­да са пра­вом се свр­ста­ва ме­ђу нај­бо­ља Кул­тур­но-умет­нич­ка дру­штва, не са­мо у Сре­му

Ре­зул­та­ти ко­је су оства­ри­ли чла­но­ви број­них сек­ци­ја и ор­ке­ста­ра овог дру­штва на­сту­па­ју­ћи на број­ним фе­сти­ва­ли­ма и так­ми­че­њи­ма у зе­мљи и ино­стран­ству по­ка­за­ли су да је СКУД "Све­ти Са­ва" по­ди­гао на за­ви­дан ни­во умет­нич­ку пре­зен­та­ци­ју фол­клор­ног и му­зич­ког ства­ра­ла­штва Ср­би­је.

Дру­штво је од 1995. до 2005. го­ди­не де­ло­ва­ло у окви­ру До­ма мла­дих да би од пре две го­ди­не сво­је де­ло­ва­ње на­ста­ви­ло у окви­ру Кул­тур­но-обра­зов­ног цен­тра у Ши­ду.

СКУД "Све­ти Са­ва" на свом ре­пер­то­а­ру има ве­ли­ки број ко­ре­о­гра­фи­ја, ига­ра и пе­са­ма ко­је су са ве­ли­ким успе­хом из­во­ди­ле ка­ко фол­клор­не гру­пе нај­мла­ђег уз­ра­ста та­ко и они нај­ста­ри­ји чла­но­ви чи­ји на­сту­пи не за­о­ста­ју за на­шим нај­по­зна­ти­јим Кул­тур­но-умет­нич­ким дру­штви­ма.

Пе­дант­ни ста­ти­сти­ча­ри у окви­ру дру­штва из­ра­чу­на­ли су да је СКУД "Све­ти Са­ва" у про­те­клих 12 го­ди­на имао пре­ко 350 на­сту­па и да су на сце­ни чла­но­ви фол­клор­не гру­пе про­ве­ли пре­ко 10 хи­ља­да ми­ну­та а ор­ке­стри овог дру­штва ви­ше од 12 хи­ља­да ми­ну­та. По­ред на­сту­па у Бе­о­гра­ду, Но­вом Са­ду, Ба­ња Лу­ци, Кру­шев­цу, Ва­ље­ву и дру­гим гра­до­ви­ма, дру­штво је у про­те­клом пе­ри­о­ду са ве­ли­ким успе­хом на­сту­па­ло и у ино­стран­ству.

Фе­сти­ва­ли у Бу­гар­ској, Ита­ли­ји, Ма­ђар­ској, Хр­ват­ској, Бо­сни и Хер­це­го­ви­ни и дру­гим др­жа­ва­ма на ко­ји­ма су на­сту­па­ли са ве­ли­ким успе­хом, оста­ће у трај­ном се­ћа­њу свих чла­но­ва овог дру­штва.

Дру­штво има со­лид­не усло­ве за рад свих сек­ци­ја а оно што их по­себ­но из­два­ја је на­род­на но­шња ко­ју ко­ри­сте код сво­јих на­сту­па. Го­то­во да не­ма срп­ске на­род­не но­шње а да их не по­се­ду­је СКУД "Све­ти Са­ва". То да­је по­се­бан пе­чат њи­хо­вим на­сту­пи­ма, а на на­шим фо­то­гра­фи­ја­ма има­те при­ли­ку да ви­ди­те са­мо део тих на­род­них но­шњи.