Menu
RSS
A+ A A-

У ПА­КЛУ ДРО­ГЕ

У ШИ­ДУ ПО­НО­ВО ИЗ­ВЕ­ДЕ­НА ПРЕД­СТА­ВА "КА­КАВ РА­ДО­СТАН ДАН"

Ама­тер­ско по­зо­ри­ште "Бра­ни­слав Ну­шић" ко­је де­лу­је при Кул­тур­но-обра­зов­ном цен­тру, 23. апри­ла је по­но­во из­ве­ло пред­ста­ву "Ка­кав ра­до­стан дан" по тек­сту и у ре­жи­ји Цве­ти­на Ани­чи­ћа

Те­ма нар­ко­ма­ни­је прот­ка­на по­ли­тич­ким, со­ци­јал­ним, мо­рал­ним и дру­гим аспек­ти­ма уз бра­ву­ро­зну игру глу­ма­ца, успе­шну му­зи­ку, ко­сти­ме, сце­но­гра­фи­ју и све­тло­сне ефек­те и да­ље при­вла­чи па­жњу ов­да­шње пу­бли­ке ко­ја је са­лу КОЦ-а ис­пу­ни­ла до по­след­њег ме­ста. Нај­ви­ше је би­ло мла­дих, али и при­пад­ни­ка дру­гих ге­не­ра­ци­ја.

Не­ис­црп­на те­ма "упа­ко­ва­на" у дво и по сат­ну рад­њу, са ја­сном по­ру­ком, ко­ја је део на­ше сва­ко­дне­ви­це, сво­јом ди­на­мич­но­шћу и вр­ца­во­шћу, не­пре­кид­но др­жи па­жњу гле­да­о­ца. Би­ла је то при­ли­ка и да се под­се­ти на пе­то­го­ди­шњи­цу по­сто­ја­ња и ве­о­ма успе­шног ра­да "Бра­ни­сла­ва Ну­ши­ћа", уз оства­ре­не 43 на­гра­де на смо­тра­ма и фе­сти­ва­ли­ма. Ка­ко је ре­че­но, шид­ско по­зо­ри­ште је свр­ста­но ме­ђу три нај­бо­ља ама­тер­ска по­зо­ри­шта у Ср­би­ји.