Menu
RSS
A+ A A-

ПРИ­ГОД­НА СВЕ­ЧА­НОСТ

ОБЕ­ЛЕ­ЖЕ­НА 55. ГО­ДИ­ШЊИ­ЦА КЊИ­ЖЕВ­НОГ КЛУ­БА "ФИ­ЛИП ВИ­ШЊИЋ" ИЗ ШИ­ДА

У ор­га­ни­за­ци­ји Кул­тур­но-обра­зов­ног цен­тра Шид и Књи­жев­ног клу­ба "Фи­лип Ви­шњић" у по­не­де­љак 23. апри­ла у са­ли До­ма мла­дих у Ши­ду одр­жа­на је при­год­на све­ча­ност по­во­дом обе­ле­жа­ва­ња 55. го­ди­шњи­це јед­ног од нај­ста­ри­јих књи­жев­них клу­бо­ва у Сре­муУ при­год­ном про­гра­му ко­ји је тим по­во­дом одр­жан по­ред пе­сни­ка и књи­жев­ни­ка чла­но­ва клу­ба, уче­ство­ва­ли су и по­зна­ти јав­ни и кул­тур­ни рад­ни­ци из Ши­да и дру­гих гра­до­ва. У де­лу кул­тур­но-умет­нич­ког про­гра­ма, из­ме­ђу оста­лих, на­сту­пи­ли су: Хор срп­ског цр­кве­ног дру­штва "Ја­вор гу­сле", Там­бу­ра­шки ор­ке­стар КОЦ-а Шид, Ре­ци­та­тор­ска сек­ци­ја Гим­на­зи­је "Са­ва Шу­ма­но­вић" из Ши­да, гу­слар Вук­ман Бо­ри­чић и др.

О ју­би­ле­ју као и о ју­би­лар­ном де­се­том бро­ју ча­со­пи­са "Књи­жев­ни су­сре­ти" ко­ји из­да­ју КОЦ и Књи­жев­ни клуб (но­си име нај­ве­ћег на­род­ног пе­сни­ка и гу­сла­ра Ср­би­је), го­во­рио је по­зна­ти шид­ски књи­жев­ник и пу­бли­ци­ста Све­ти­слав Не­на­до­вић.

Ши­ру ин­фор­ма­ци­ју са ове про­сла­ве об­ја­ви­ће­мо у сле­де­ћем бро­ју.