Menu
RSS
A+ A A-

СИН­ЂА НЕ ПО­СУ­СТА­ЈЕ

СТЕ­ВАН ВИ­ЋА­НО­ВИЋ НАЈ­ПО­ЗНА­ТИ­ЈИ РОК ПЕ­ВАЧ НА ОВИМ ПРО­СТО­РИ­МА

 

sindja.jpgСте­ван Ви­ћа­но­вић (58), по­пу­лар­ни Син­ђа, жи­ва је ле­ген­да рок му­зи­ке на овим про­сто­ри­ма. Да­ле­ких ше­зде­се­тих го­ди­на на­сту­пао је за број­не са­ста­ве из Ши­да и Срем­ске Ми­тро­ви­це. Нај­пре у са­ста­ву "НА­У­ТИ­ЛУС" као гост, а по­том у са­ста­ви­ма "ЦР­НИ ОР­ФЕЈ", "Д ПРЕСС" и "ФОБС" као члан. У сво­јој бо­га­тој ка­ри­је­ри имао је на­сту­пе на ве­ли­ком бро­ју кон­це­ра­та. У по­след­ње вре­ме на­сту­па са­мо­стал­но у бе­о­град­ским дис­ко клу­бо­ви­ма.

Го­то­во да не­ма по­зна­тог рок пе­ва­ча или са­ста­ва чи­је ме­ло­ди­је Син­ђа ни­је ин­тер­пре­ти­рао и то са ве­ли­ким успе­хом. Сни­мио је и не­ко­ли­ко пло­ча као и ЦД на ко­ји­ма се на­ла­зи са­мо део бо­га­тог ре­пер­то­а­ра рок мај­сто­ра са Ши­ди­не.

Нај­бо­ље са­рад­ни­ке је имао у ду­го­го­ди­шњем при­ја­те­љу та­ко­ђе по­зна­том шид­ском му­зи­ча­ру Ба­не­ту По­по­ви­ћу и сво­јој кћер­ки Алек­сан­дри Са­њи Ви­ћа­но­вић ко­ји и да­нас успе­шно са­ра­ђу­ју са њим. Про­шло­го­ди­шњи кон­церт под на­зи­вом "Још јед­ном Син­ђа" ко­ји је одр­жан на ста­ди­о­ну ма­лих спор­то­ва у Ши­ду, оста­ће у се­ћа­њу свих љу­би­те­ља рок му­зи­ке у на­шем гра­ду.

Иако не баш нај­бо­љег здра­вља не од­у­ста­је од на­сту­па. Же­ља му је да у нај­ско­ри­је вре­ме по­но­во одр­жи кон­церт у род­ном гра­ду.

Рок му­зи­ка је мој жи­вот, мој по­глед на свет и мо­ја ве­ли­ка љу­бав и за­то ћу му оста­ти ве­ран до кра­ја жи­во­та - ка­же по­пу­лар­ни Син­ђа. И по­ред го­ди­на ко­је има, са ве­ли­ком па­жњом пра­ти сва нај­но­ви­ја зби­ва­ња на на­шој и свет­ској рок сце­ни.