"ТРА­ЖИМ МУ­ЖА"

У кул­тур­но-обра­зов­ном цен­тру Шид ак­тив­но­сти не мањ­ка. И ових да­на, тач­ни­је 7. ју­на, би­ли смо у при­ли­ци да ужи­ва­мо у ле­пој ве­че­ри. Мо­но­дра­му "Тра­жим му­жа" на текст Ду­шка Ра­до­ви­ћа из­ве­ла је у вла­сти­тој ре­жи­ји Је­ли­ца Бре­сто­вац.

ГЛУ­МИ­ЦА ЈЕ­ЛИ­ЦА БРЕ­СТО­ВАЦ ИЗ­ВЕ­ЛА 7. ЈУ­НА МО­НО­ДРА­МУ НА ТЕКСТ ДУ­ШКА РА­ДО­ВИ­ЋА

Глу­ми­ца је мо­но­дра­му ура­ди­ла про­фе­си­о­нал­но и ко­рект­но  али је про­да­то све­га два­де­се­так ка­ра­та
Јелица Брестовац

У кул­тур­но-обра­зов­ном цен­тру Шид ак­тив­но­сти не мањ­ка. И ових да­на, тач­ни­је 7. ју­на, би­ли смо у при­ли­ци да ужи­ва­мо у ле­пој ве­че­ри. Мо­но­дра­му "Тра­жим му­жа" на текст Ду­шка Ра­до­ви­ћа из­ве­ла је у вла­сти­тој ре­жи­ји Је­ли­ца Бре­сто­вац.

Глу­ми­ца је по­сао ура­ди­ла про­фе­си­о­нал­но и ко­рект­но упр­кос чи­ње­ни­ци да је про­да­то тек не­што ви­ше од два­де­сет ка­ра­та.

Да ли је то­ме раз­лог по­да­так да је ову мо­но­дра­му глу­ми­ца из­ве­ла у Ши­ду про­шле је­се­ни, ка­да је са­ла КОС-а би­ла пу­на, или не­што дру­го, не зна­мо.

Је­ли­ца Бре­сто­вац је ро­ђе­на у Ва­ши­ци а Ака­де­ми­ју драм­ских умет­но­сти за­вр­ши­ла је пре де­сет го­ди­на у Но­вом Са­ду у кла­си Ми­ре Ба­њац. Ра­ди као сло­бо­дан умет­ник. Глу­ми­ла је у ТВ се­ри­ја­ма, не­ко­ли­ко фил­мо­ва а тре­нут­но је ан­га­жо­ва­на на  БН те­ле­ви­зи­ји у еми­си­ји у окви­ру Не­дељ­ног по­по­дне­ва. Ка­ко са­ма ка­же, нај­ви­ше  јој "ле­же" ко­ме­ди­је.