Menu
RSS
A+ A A-

ВЕ­ЧЕ КЛА­СИЧ­НЕ МУ­ЗИ­КЕ

У ДО­МУ МЛА­ДИХ У ШИ­ДУ

У ор­га­ни­за­ци­ји Му­зич­ке шко­ле "Фи­лип Ви­шњић" и До­ма мла­дих у Ши­ду је 30. ма­ја одр­жа­но ве­че кла­сич­не му­зи­ке, ко­је је би­ло пра­во му­зич­ко осве­же­ње у кул­тур­ној по­ну­ди гра­даПу­бли­ци се пр­во пред­ста­ви­ла го­шћа из Су­бо­ти­це Ти­меа Нађ, сту­дент­ки­ња кла­ри­не­та, за­тим Са­ња Кра­гу­љац, сту­дент­ки­ња кла­ви­ра на Му­зич­кој ака­де­ми­ји у Но­вом Са­ду, а на кла­ри­не­ту се пред­ста­вио и Да­ли­бор Лу­кин, та­ко­ђе сту­дент Му­зич­ке ака­де­ми­је као и Алек­сан­дар Гли­гић, про­фе­сор кла­ви­ра.


Љу­би­те­љи кла­сич­не му­зи­ке су ужи­ва­ли те ве­че­ри у про­гра­му ко­ји је тра­јао не­што ви­ше од сат вре­ме­на. Пре­ма ре­ак­ци­ји пу­бли­ке, ова­кве му­зич­ке су­сре­те би тре­ба­ло че­шће ор­га­ни­зо­ва­ти.