ЈКП "Во­до­вод" у овој го­ди­ни

Јав­но ко­му­нал­но пред­у­зе­ће "Во­до­вод" Шид од осни­ва­ња 3. но­вем­бра 1984. по­сло­ва­ло је до 12. де­цем­бра 1989. као Рад­на ор­га­ни­за­ци­ја 

Јав­но ко­му­нал­но пред­у­зе­ће "Во­до­вод" Шид од осни­ва­ња 3. но­вем­бра 1984. по­сло­ва­ло је до 12. де­цем­бра 1989. као Рад­на ор­га­ни­за­ци­ја 

Од 1989. ре­ги­стро­ва­но је као Ко­му­нал­но пред­у­зе­ће "Во­до­вод" а од­лу­ком Скуп­шти­не оп­шти­не од 30. мар­та 2001. но­си да­на­шњи на­зив.Основ­на де­лат­ност пред­у­зе­ћа је про­из­вод­ња и ди­стри­бу­ци­ја во­де, а имо­ви­на ко­јом рас­по­ла­же у це­ло­сти је др­жав­на. Во­дом из си­сте­ма ЈКП "Во­до­вод" Шид снаб­де­ва се де­вет се­ла. Од из­во­ри­шта до ре­зер­во­а­ра во­да се тран­спор­ту­је кроз це­во­вод из­гра­ђен 1983. па се де­ша­ва­ју пу­ца­ња це­ви, што зах­те­ва ан­га­жо­ва­ње ве­ћег оби­ма сред­ста­ва.

Овом пред­у­зе­ћу је да­та на одр­жа­ва­ње и ка­на­ли­за­ци­о­на мре­жа гра­да, ко­ја по­кри­ва при­бли­жно 95 од­сто те­ри­то­ри­је. Пред­у­зе­ће се фи­нан­си­ра из соп­стве­них и бу­џет­ских сред­ста­ва. Соп­стве­на сред­ства се ко­ри­сте за по­кри­ће основ­них тро­шко­ва по­сло­ва­ња, а део бу­џет­ских за нор­мал­но функ­ци­о­ни­са­ње во­до­снаб­де­ва­ња и за на­бав­ку и из­град­њу основ­них сред­ста­ва.

"Успе­шност по­сло­ва­ња за­ви­си од на­пла­те по­тра­жи­ва­ња од гра­ђа­на, што је ве­о­ма те­шко због ло­шег ма­те­ри­јал­ног ста­ња у ко­ме се они на­ла­зе. У не­ким мо­мен­ти­ма смо би­ли при­си­ље­ни и на не­по­пу­лар­не ме­ре ис­кљу­чи­ва­ња ве­ли­ких ду­жни­ка, јер и ми има­мо оба­ве­зе пре­ма до­ба­вља­чи­ма - По­кра­јин­ском се­кре­та­ри­ја­ту за во­до­при­вре­ду и Во­да­ма Вој­во­ди­не", ка­же ди­рек­тор Ни­ко­ла Ва­сић.

У овој го­ди­ни се не пла­ни­ра при­јем но­вих рад­ни­ка, па ће он би­ти 81 као и у прет­ход­ној. Нај­ви­ше их је са сред­њом струч­ном спре­мом (32), де­вет је са ви­шом и три са ви­со­ком.