Menu
RSS
A+ A A-

СА­МО РАЗ­У­МЕ­ВА­ЊЕ ЗА ПРЕ­СУ­ДУ У ЏЕ­ПУ

У ДИП "ЛИ­ПА" АД ШИД ЈОШ УВЕК ИШ­ЧЕ­КУ­ЈУ ПО­ЧЕ­ТАК ПРО­ИЗ­ВОД­ЊЕ


zecМа­да су пре­су­де по ту­жби рад­ни­ка про­тив ове фир­ме до­не­те у њи­хо­ву ко­рист, за­по­сле­ни их ипак не ак­ти­ви­ра­ју, јер се на­да­ју по­чет­ку про­из­вод­ње Шле­пе­ри са труп­ци­ма са­да за­о­би­ла­зе ову фир­му

За­по­сле­ни у ДИП "Ли­па" АД Шид су­о­че­ни су с број­ним про­бле­ми­ма. Под­се­ћа­мо да је ово пред­у­зе­ће при­ва­ти­зо­ва­но 1. сеп­тем­бра 2003. го­ди­не.

На­кон то­га, по­сло­ва­ло се не­ко вре­ме без ве­ћих те­шко­ћа, а он­да су по­че­ле не­да­ће, ка­сни­ле су пла­те, а већ го­ди­ну да­на фир­ма уоп­ште не ра­ди. Зо­ран Зец, пред­сед­ник син­ди­кал­не ор­га­ни­за­ци­је о све­му ово­ме ка­же: "Од ја­ну­а­ра про­шле го­ди­не ни­смо при­ми­ли пла­те, а до­при­но­си од сеп­тем­бра 2005. уоп­ште ни­су упла­ћи­ва­ни.

У ма­ју про­шле го­ди­не, због то­га смо ту­жи­ли фир­му. У оп­штин­ском су­ду Шид до­би­ли смо пре­су­де у на­шу ко­рист, вла­сни­ци су се жа­ли­ли Окру­жном су­ду и ту­жбе су од­би­је­не. Сви рад­ни­ци још ни­су до­би­ли ту пре­су­ду.На­по­ми­њем да је од 80 рад­ни­ка, фир­му ту­жи­ло 67. Ми до­би­је­ни део пре­су­де не ак­ти­ви­ра­мо, јер се ипак на­да­мо да ће­мо по­че­ти са про­из­вод­њом, с об­зи­ром да нам је то и био крај­њи циљ. Же­лим да по­хва­лим Оп­штин­ски суд ко­ји је про­фе­си­о­нал­но и ре­ла­тив­но бр­зо оба­вио по­сао и до­нео пре­су­ду.

drvaОд ма­ја про­шле го­ди­не, на­ста­вља Зо­ран Зец, кон­так­ти­ра­мо са пред­став­ни­ци­ма ло­кал­не са­мо­у­пра­ве. Пар пу­та смо би­ли код за­ме­ни­ка пред­сед­ни­ка оп­шти­не Ми­ле­та Сте­ва­но­ви­ћа и на­чел­ни­це На­де Цви­ја­но­вић. Ми по­зи­ва­мо пред­став­ни­ке ло­кал­не са­мо­у­пра­ве да до­ђу и ви­де у ка­квој смо си­ту­а­ци­ји, да нам по­мог­ну да се убр­за­ју ре­а­го­ва­ња у Аген­ци­ји за при­ва­ти­за­ци­ју и ако до ње не до­ђе, Аген­ци­ја ће по­ни­шти­ти при­ва­ти­за­ци­о­ни по­сту­пак. Де­ле­га­ци­ја рад­ни­ка је 6. мар­та би­ла код ди­рек­то­ра Аген­ци­је у Бе­о­гра­ду, на­пра­ви­ли смо до­го­вор о са­рад­њи", за­вр­ша­ва Зец.


У ви­ше на­вра­та по­ку­ша­ли смо до­го­во­ри­ти раз­го­вор са вла­сни­ци­ма "Ли­пе", али смо увек љу­ба­зно од­би­је­ни с на­дом да ће­мо се ипак у до­глед­но вре­ме са­ста­ти. О ре­ша­ва­њу овог про­бле­ма и мо­гућ­но­сти­ма да ло­кал­на са­мо­у­пра­ва, не­што учи­ни по­тра­жи­ли смо од­го­вор у оп­шти­ни Шид. Ром­ко Па­пу­га, на­чел­ник Оп­штин­ске упра­ве ту­ма­чи си­ту­а­ци­ју:
"На жа­лост, у скла­ду са За­ко­ном о ло­кал­ној са­мо­у­пра­ви и дру­гим ва­же­ћим про­пи­си­ма ло­кал­на са­мо­у­пра­ва не­ма над­ле­жно­сти ве­за­не за при­ва­ти­зо­ва­на пред­у­зе­ћа. И по­ред то­га што зна­мо да су обич­но зах­те­ви за­по­сле­них у та­квим фир­ма­ма, као што је "Ли­па" осно­ва­ни, ми јед­но­став­но не мо­же­мо да им по­мог­не­мо. Је­ди­но мо­же­мо да их упу­ти­мо на Аген­ци­ју за при­ва­ти­за­ци­ју ко­ја и спро­во­ди по­сту­пак у њи­хо­вом пред­у­зе­ћу.

Ми смо у слич­ној си­ту­а­ци­ји по­ку­ша­ли по­мо­ћи кон­так­ти­ра­ју­ћи ми­ни­стар­ство за при­вре­ду и при­ва­ти­за­ци­ју, али нам је та­да ре­че­но да ни они не мо­гу по­мо­ћи у та­квим си­ту­а­ци­ја­ма, иако од њих по­ти­чу пред­ло­зи за евен­ту­ал­не за­кон­ске про­ме­не ко­јим би се ре­ши­ле ова­кве си­ту­а­ци­је.

Ми не из­бе­га­ва­мо са­ста­нак са рад­ни­ци­ма "Ли­пе" ис­ти­че Ром­ко Па­пу­га, они су ов­де би­ли у не­ко­ли­ко на­вра­та, али сем раз­у­ме­ва­ња ми не мо­же­мо ви­ше по­мо­ћи".