Menu
RSS
A+ A A-

МЕ­СО РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОЈ ДИ­РЕК­ЦИ­ЈИ ЗА РОБ­НЕ РЕ­ЗЕР­В

У КЛА­НИ­ЦИ "БИГ БУЛ" У БА­ЧИН­ЦИ­МА ИС­ПУ­ЊЕ­НА КВО­ТА О ОТ­КУ­ПУ ХИ­ЉА­ДУ ТО­ВЉЕ­НИ­КА

 

Дирекција Биг була у Бачинцима

Про­блем се­ља­ка са пла­сма­ном то­вље­ни­ка, до­не­кле је убла­жио не­дав­ни от­куп за по­тре­бе ре­пу­блич­ке Ди­рек­ци­је за роб­не ре­зер­ве.

Ме­ђу не­ко­ли­ко кла­ни­ца у Ср­би­ји, от­куп то­вље­ни­ка је вр­шио и "Биг Бул" из Ба­чи­на­ца и овај от­куп је за­вр­шен.

Ми смо от­куп за­вр­ши­ли 19. мар­та ис­пу­нив­ши кво­ту од хи­ља­ду то­вље­ни­ка те­жи­не од 95 до 120 ки­ло­гра­ма, а Ди­рек­ци­ја у ро­ку од 15 да­на ис­пла­ћу­је про­из­во­ђа­че по це­ни од 75 ди­на­ра по ки­ло­гра­му жи­ве ме­ре.

Ди­рек­ци­ја је вла­сник овог ме­са ко­је је ускла­ди­ште­но у хлад­ња­чу - ка­же Сло­бо­дан Ву­ко­вић, ди­рек­тор на­бав­не слу­жбе на ни­воу Ком­па­ни­је "Биг Бул".