Menu
RSS
A+ A A-

ОТВО­РЕ­НА КА­ПИ­ЈА ЗА НО­ВОГ ВЛА­СНИ­КА

УСКО­РО ПРО­ДА­ЈА ИН­ДУ­СТРИ­ЈЕ МЕ­СА "СРЕМ" АД У СТЕ­ЧА­ЈУsrem

Од­бор по­ве­ри­ла­ца ће од­лу­чи­ти да ли ће се про­да­ја из­вр­ши­ти у це­ли­ни или по ор­га­ни­за­ци­о­ним де­ло­ви­ма. Циљ је да се про­да­ја спро­ве­де на што бо­љи на­чин ка­ко би се на­ми­рио што ве­ћи број по­ве­ри­ла­ца - ка­же Ду­шко Кли­су­рић

Иако је из Тр­го­вин­ског су­да у Срем­ској Ми­тро­ви­ци би­ло на­ја­вље­но огла­ша­ва­ње про­да­је Ин­ду­стри­је ме­са "Срем" А.Д. у сте­ча­ју то­ком мар­та, о че­му су на­ше но­ви­не пи­са­ле, овај рок је про­лон­ги­ран. Ка­ко са­зна­је­мо од Ду­шка Кли­су­ри­ћа, пред­сед­ни­ка Од­бо­ра по­ве­ри­ла­ца и ди­рек­то­ра ДДОР Но­ви Сад фи­ли­ја­ле у Ши­ду, у за­вр­шној фа­зи је при­пре­ма до­ку­мен­та­ци­је ка­ко би се при­сту­пи­ло огла­ша­ва­њу про­да­је.

- Од­бор по­ве­ри­ла­ца ће од­лу­чи­ти да ли ће се про­да­ја из­вр­ши­ти у це­ли­ни или по ор­га­ни­за­ци­о­ним де­ло­ви­ма. Оглас о про­да­ји ће се об­ја­ви­ти у три нај­ти­ра­жни­ја днев­на ли­ста и то ће би­ти уско­ро. Циљ је да се про­да­ја из­вр­ши на што бо­љи на­чин ка­ко би се на­ми­рио што ве­ћи број по­ве­ри­ла­ца, а то за­ви­си од за­ин­те­ре­со­ва­но­сти и по­ну­де по­тен­ци­јал­них ку­па­ца - ка­же Ду­шко Кли­су­рић.

Да под­се­ти­мо, Тр­го­вин­ски суд у Срем­ској Ми­тро­ви­ци по­кре­нуо је сте­чај­ни по­сту­пак над Ин­ду­стри­јом ме­са "Срем" а.д. на осно­ву ре­ше­ња о по­кре­та­њу сте­чај­ног по­ступ­ка по­слов­ни број ст. 30/06 од 5. ју­ла 2006. го­ди­не. Пред­лог за по­кре­та­ње сте­ча­ја под­нео је по­ве­ри­лац ДДОР Но­ви Сад, фи­ли­ја­ла у Ши­ду.