ФА­БРИ­КА БИ­О­ДИ­ЗЕ­ЛА

Је­дан од нај­ве­ћих при­вред­них ка­па­ци­те­та у на­шој оп­шти­ни Фа­бри­ка уља Мла­дост из Ши­да по­ста­ће овог ме­се­ца бо­га­ти­ја за још је­дан но­ви по­гон. Реч је о но­во­и­згра­ђе­ној фа­бри­ци би­о­ди­зе­ла Вик­то­ри­ја-Оил ко­ја ће са проб­ном про­из­вод­њом кре­ну­ти за де­се­так да­на.

У РЕ­КОРД­НОМ ВРЕ­МЕ­НУ ПРИ­ВЕ­ДЕ­НА КРА­ЈУ ГРАД­ЊА ИН­ДУ­СТРИЈ­СКОГ ОБЈЕК­ТА КО­ЈИ ЋЕ МНО­ГО ЗНА­ЧИ­ТИ ЗА ШИД­СКУ ОП­ШТИ­НУ

Фир­ма Вик­то­ри­ја груп из Но­вог Са­да пла­ни­ра да про­ши­ри про­из­вод­не ка­па­ци­те­те и по­ве­ћа па­ле­ту про­из­во­да од уља­них кул­ту­ра

Је­дан од нај­ве­ћих при­вред­них ка­па­ци­те­та у на­шој оп­шти­ни Фа­бри­ка уља Мла­дост из Ши­да по­ста­ће овог ме­се­ца бо­га­ти­ја за још је­дан но­ви по­гон. Реч је о но­во­и­згра­ђе­ној фа­бри­ци би­о­ди­зе­ла Вик­то­ри­ја-Оил ко­ја ће са проб­ном про­из­вод­њом кре­ну­ти за де­се­так да­на.

Пре­ма ре­чи­ма ди­рек­то­ра ове фа­бри­ке Ни­ко­ле Ву­ја­чи­ћа ра­ди се о нај­ве­ћој фа­бри­ци би­о­ди­зе­ла на Бал­ка­ну чи­ја ће про­из­вод­ња у пр­вој го­ди­ни би­ти око 100 хи­ља­да то­на ово­га све тра­же­ни­јег го­ри­ва.

- Из­у­зет­но смо за­до­вољ­ни до­са­да­шњим то­ком ра­до­ва на овом при­вред­ном ка­па­ци­те­ту ко­ји ће омо­гу­ћи­ти пла­сман на­ших про­из­во­да на нај­зах­тев­ни­ја тр­жи­шта. Ти­ме за­о­кру­жу­је­мо ци­клус про­из­вод­ње у Фа­бри­ци уља ко­ја ће у на­ред­ном пе­ри­о­ду би­ти ли­дер у про­из­вод­њи ове вр­сте го­ри­ва. По­себ­но ме ра­ду­је од­лич­на са­рад­ња са ло­кал­ном са­мо­у­пра­вом.

За­хва­љу­ју­ћи упра­во њи­ма, од­но­сно бла­го­вре­ме­ном до­би­ја­њу свих по­треб­них до­зво­ла и ре­ше­ња, ми смо у ре­корд­ном вре­ме­ну ус­пе­ли да при­ве­де­мо кра­ју из­град­њу овог ин­ду­стриј­ског објек­та ко­ји ће мно­го зна­чи­ти за шид­ску оп­шти­ну - ис­та­као је Ни­ко­ла Ву­ја­чић.

Пред­став­ни­ци ло­кал­не са­мо­у­пра­ве на че­лу са пред­сед­ни­ком оп­шти­не Шид Ми­том Авра­мо­вим, та­ко­ђе су из­ра­зи­ли за­до­вољ­ство за­вр­шет­ком из­град­ње овог објек­та у ко­ји је уло­же­но пре­ко се­дам ми­ли­о­на евра, што са ра­ни­је ис­пла­ће­ном це­ном за Фа­бри­ку уља Мла­дост из­но­си пре­ко 30 ми­ли­о­на евра.

То је јед­на од нај­ве­ћих ин­ве­сти­ци­ја у Ср­би­ји ко­ја ће омо­гу­ћи­ти и за­по­шља­ва­ње од­ре­ђе­ног бро­ја рад­ни­ка са бер­зе ра­да у Ши­ду.