РАД­НИЧ­КИ НЕ ПРЕ­ПУ­ШТА ТРОН

На го­сто­ва­њу у Ру­ми два по­гот­ка Ми­ло­ша Де­ра­ји­ћа, а у ли­сту стре­ла­ца упи­сао се и Ми­ле­кић та­ко да су Ши­ђа­ни са­вла­да­ли до­ма­ће Је­дин­ство ре­зул­та­том 3:2. Мир­ни­је че­ка­ју мег­дан са еки­пом Ја­дра­на из Го­лу­би­на­ца

НА­СТА­ВЉА СЕ "МР­ТВА ТР­КА" ЗА НА­СЛОВ ПР­ВА­КА ВОЈ­ВО­ЂАН­СКЕ ЛИ­ГЕ ГРУ­ПА ЈУГ

ФК Јединство МоровићНа го­сто­ва­њу у Ру­ми два по­гот­ка Ми­ло­ша Де­ра­ји­ћа, а у ли­сту стре­ла­ца упи­сао се и Ми­ле­кић та­ко да су Ши­ђа­ни са­вла­да­ли до­ма­ће Је­дин­ство ре­зул­та­том 3:2. Мир­ни­је че­ка­ју мег­дан са еки­пом Ја­дра­на из Го­лу­би­на­ца

Фуд­ба­ле­ри Рад­нич­ког из Ши­да, по­бе­дом на го­сто­ва­њу у Ру­ми где су са­вла­да­ли до­ма­ће Је­дин­ство ре­зул­та­том 3:2, и да­ље су за­др­жа­ли чел­ну по­зи­ци­ју на та­бе­ли ВФЛ гру­па југ ис­пред Сло­ве­на из Ру­ме. Дво­стру­ки стре­лац је био Ми­лош Де­ра­јић а у ли­сту стре­ла­ца упи­сао се и Ми­ле­кић. Ши­ђа­ни су овом по­бе­дом за­др­жа­ли чел­ну по­зи­ци­ју и са­да мир­но оче­ку­ју ду­ел са еки­пом Ја­дра­на из Го­лу­би­на­ца.

Сло­га из Ер­де­ви­ка је од­лич­ним игра­ма и ре­зул­та­ти­ма овог про­ле­ћа до­спе­ла на пе­то ме­сто на та­бе­ли ове ли­ге. У дер­би­ју 22. ко­ла Ер­де­ви­ча­ни су мо­ра­ли да се пред сво­јим на­ви­ја­чи­ма по­ми­ре са не­ре­ше­ним ре­зул­та­том у утак­ми­ци са еки­пом Бор­ца из Мар­ти­на­ца ко­ји се још увек ни­је од­ре­као бор­бе за нај­ви­ши пла­сман. У на­ред­ном ко­лу, Ер­де­ви­ча­ни го­сту­ју у Вој­ки где их оче­ку­је ду­ел са еки­пом Срем­ца.

Наш тре­ћи пред­став­ник у овој ли­ги, еки­па Је­дин­ства из Мо­ро­ви­ћа, ни­зом сла­бих ре­зул­та­та у по­след­њим ко­ли­ма, озбиљ­но је угро­зи­ла сво­је ме­сто на та­бе­ли. По све­му су­де­ћи фуд­ба­ле­ри са Бо­су­та мо­ра­ће до кра­ја се­зо­не игра­ти знат­но ан­га­жо­ва­ни­је же­ле ли на вре­ме из­бе­ћи бор­бу за оп­ста­нак у ли­ги. При­ли­ку за ис­пра­вак има­ју у 23. ко­лу ка­да на ста­ди­о­ну крај Бо­су­та до­че­ку­ју еки­пу Омла­ди­на­ца из Но­вих Ба­но­ва­ца, јед­ног од ди­рект­них ри­ва­ла у бор­би за јед­но од ме­ста у сре­ди­ни та­бе­ле.

ЕР­ДЕ­ВИ­ЧА­НИ ИДУ ДА­ЉЕ
Фуд­ба­ле­ри Сло­ге из Ер­де­ви­ка пла­си­ра­ли су се у 3. ко­ло Лав ку­па на под­руч­ју срем­ског Фуд­бал­ског са­ве­за. Они су у 2. ко­лу са­вла­да­ли у Ши­ду до­ма­ћи Рад­нич­ки ре­зул­та­том 1:0.

Пре то­га, у 1. ко­лу овог так­ми­че­ња Рад­нич­ки је у Ши­ду по­бе­дио Је­дин­ство из Мо­ро­ви­ћа ре­зул­та­том од чак 8:0, док је Сло­га у Ер­де­ви­ку са­вла­да­ла еки­пу ЛСК-а из Ла­ћар­ка са 2:1.