Menu
RSS
A+ A A-

ЖЕ­ЛЕ НА­СЛОВ ПР­ВА­КА СРЕ­МА

МЛА­ДИ СТО­НО­ТЕ­НИ­СЕ­РИ ПАР­ТИ­ЗА­НА ИЗ ШИ­ДА СА ВЕ­ЛИ­КИМ НЕ­СТР­ПЉЕ­ЊЕМ ЧЕ­КА­ЈУ НА­СТА­ВАК ПР­ВЕН­СТВАtenis

 

Мла­ди сто­но­те­ни­се­ри Пар­ти­за­на из Ши­да са не­стр­пље­њем оче­ку­ју на­ста­вак пр­вен­ства у Срем­ској ли­ги за ка­де­те где су у је­се­њем де­лу за­у­зе­ли пр­во ме­сто. У клу­бу оче­ку­ју да ће и про­лећ­ни део про­те­ћи у зна­ку шид­ских сто­но­те­ни­се­ра ко­ји се са пра­вом убра­ја­ју ме­ђу нај­пер­спек­тив­ни­је у Сре­му.У окви­ру при­пре­ма за на­ста­вак се­зо­не мла­ди­ћи тре­не­ра Дра­га­на Дан­гу­зо­ва уче­ство­ва­ли су сре­ди­ном апри­ла у Сен­ти на пр­вен­ству Вој­во­ди­не. Еки­па је на­сту­пи­ла у са­ста­ву: Ми­лош Ти­о­са­вље­вић, Ми­лан Ка­бић и бра­ћа Ду­шан и Ми­ло­ван Мар­ко­вић. На­кон то­га, мла­ди Ши­ђа­ни су има­ли за­па­жен на­ступ на ве­ли­ком ме­ђу­на­род­ном СТИ­ГА тур­ни­ру ко­ји је одр­жан у су­бо­ту 21. мар­та у Бе­о­гра­ду. Нај­да­ље су оти­шли Ми­лан Ка­бић и Ми­ли­ја­на Ду­ја­ко­вић ко­ји су из­бо­ри­ли пла­сман у за­вр­шне бор­бе у сво­јим ка­те­го­ри­ја­ма.Про­лећ­ни део пр­вен­ства у Срем­ској ли­ги по­че­ће сре­ди­ном ма­ја, а де­се­так да­на ка­сни­је на ре­ду је по­је­ди­нач­но пр­вен­ство Сре­ма ко­је ће се одр­жа­ти у Ши­ду. Би­ће то ле­па при­ли­ка да мла­ди сто­но­те­ни­се­ри СТК Пар­ти­за­на из Ши­да по­ка­жу сво­је пра­ве вред­но­сти.