Menu
RSS
A+ A A-

КА­ЈА­КА­ШКИ КАМП У ДУ­ГОМ ТО­ПЛОМ ЛЕ­ТУ

НА РЕ­ЦИ БО­СУТ У ВИ­ШЊИ­ЋЕ­ВУ СВО­ЈЕ­ВР­СНА УВЕР­ТИ­РА ЗА ПРЕД­СТО­ЈЕ­ЋЕ ПР­ВЕН­СТВО ЕВРО­ПЕ У КА­ЈА­КУ И КА­НУУ
Ка­јак-ка­ну клуб "Фи­лип Ви­шњић" оче­ку­је да ће и ове го­ди­не ор­га­ни­зо­ва­ти ка­ја­ка­шки камп у ко­јем ће се оку­пи­ти мла­ди за­љу­бље­ни­ци у је­дан од нај­леп­ших спор­то­ва на во­диКајакашиГо­ди­на­ма уна­зад Ка­јак-ка­ну клуб "Фи­лип Ви­шњић" из Ви­шњи­ће­ва био је ор­га­ни­за­тор ка­ја­ка­шког кам­па КС Ср­би­је и Вој­во­ди­не. На пре­ле­пој ка­ја­ка­шкој ста­зи на ре­ци Бо­сут то­ком лет­њег рас­пу­ста оку­пља­ли су се нај­та­лен­то­ва­ни­ји мла­ди ка­ја­ка­ши и ка­ну­и­сти Ср­би­је.До­ма­ћин оче­ку­је да ће и ове го­ди­не уз по­моћ КС Ср­би­је и Вој­во­ди­не ор­га­ни­зо­ва­ти ка­ја­ка­шки камп у ко­јем би се на­шли мла­ди за­љу­бље­ни­ци у је­дан од нај­леп­ших спор­то­ва на во­ди. Тим пре јер би то би­ла сво­је­вр­сна увер­ти­ра за пред­сто­је­ће пр­вен­ство Евро­пе у ка­ја­ку и ка­нуу ко­је ће се одр­жа­ти ове је­се­ни у Бе­о­гра­ду.Мно­ги од на­ших да­на­шњих нај­и­стак­ну­ти­јих ка­ја­ка­ша и ка­ну­и­ста из Бе­о­гра­да, Но­вог Са­да, Бач­ке Па­лан­ке, Шап­ца, Апа­ти­на, Без­да­на, Зре­ња­ни­на и дру­гих гра­до­ва упра­во су и овим кам­по­ви­ма, на ко­ји­ма су им тре­не­ри би­ли на­ши нај­по­зна­ти­ји ка­ја­ка­шки струч­ња­ци, сти­ца­ли нај­ве­ћа зна­ња а де­се­то­днев­на дру­же­ња оста­ја­ла су им у трај­ној успо­ме­ни.Ве­ру­је­мо да ће агил­ни пред­сед­ник ККК "Фи­лип Ви­шњић" из Ви­шњи­ће­ва Јо­ви­ца Ви­до­вић за­јед­но са сво­јим са­рад­ни­ци­ма ус­пе­ти да то­ком ово­го­ди­шње се­зо­не ор­га­ни­зу­је ка­ја­ка­шки камп у ко­јем би по­ред број­них го­сти­ју уче­ство­ва­ле и пи­о­нир­ске и ка­дет­ске еки­пе клу­ба са Бо­су­та ко­је се убра­ја­ју ме­ђу нај­пер­спек­тив­ни­је у Ср­би­ји.