Menu
RSS
A+ A A-

БОЖИЋ У ГРКОКАТОЛИЧКИМ ПАРОХИЈАМА У НАШОЈ

Вер­ни­ци у гр­ко­ка­то­лич­ким па­ро­хи­ја­ма у Ши­ду, Ба­чин­ци­ма, Би­кић До­лу и Бер­ка­со­ву обе­ле­жи­ли су нај­ра­до­сни­је хри­шћан­ски пра­зник Бо­жић - мо­ли­тва­ма, ду­хов­ним пе­сма­ма и са пу­но ра­до­сти

crkva bozic

 На Бад­ње ве­че у Цр­кви Пре­о­бра­же­ња Го­спод­њег у Ши­ду у 22 са­та слу­же­но је Ве­чер­ње бо­го­слу­же­ње ко­је је по тра­ди­ци­ји и нај­по­се­ће­ни­је по­го­то­во мла­ди­ма и де­цом. По­сле Бо­го­слу­же­ња, ве­ћи­на је оти­шла у Ру­син­ски дом, при­год­но укра­ше­ном за Бад­ње ве­че, где се дру­жи­ло и пе­ва­ло до ра­них ју­тар­њих са­ти.

Слич­но је би­ло и у цр­ква­ма у Ба­чин­ци­ма, Би­кић До­лу и Бер­ка­со­ву за Бад­ње ве­че али и то­ком пра­зно­ва­ња Бо­жи­ћа три да­на. Као што смо на­ве­ли, Бо­жић је и пра­зник са до­ста ра­до­сти, а да би га сви што све­ча­ни­је про­сла­ви­ли по­го­то­во си­ро­ма­шни­је и ста­ри­је осо­бе, по­бри­ну­ли су се во­лон­те­ри па­ро­хи­јал­ног Ка­ри­та­са у Ши­ду ко­ји су на 30-так адре­са уочи Бо­жи­ћа од­не­ли ко­ла­че и во­ће. Ак­тив­ни су би­ли и мла­ди во­лон­те­ри Ка­ри­та­са шид­ске па­ро­хи­је ко­ји су за­јед­но са па­ро­хом о. Ми­хај­лом Ма­лац­ком, тре­ћег да­на Бо­жи­ћа, по­се­ти­ли деч­ју бол­ни­цу "Прин­ци­по­вац" и ма­ли­ша­ни­ма од­не­ли по­кло­не, пе­ва­ли Бо­жић­не пе­сме и дру­жи­ли се са њи­ма.