Menu
RSS
A+ A A-

МО­НО­ГРА­ФИ­ЈА О СА­ВИ

У ГА­ЛЕ­РИ­ЈИ СЛИ­КА У ШИ­ДУ

 

pozivnica.jpgОб­ја­вље­на је из­у­зет­но вред­на мо­но­гра­фи­ја о Са­ви Шу­ма­но­ви­ћу "Пре­пу­шта­ње па­си­ји", сли­ка­ру ко­ји спа­да у ред нај­зна­чај­ни­јих и нај­о­ми­ље­ни­јих срп­ских умет­ни­ка. На­кон Бе­о­гра­да, ова мо­но­гра­фи­ја је 8. ма­ја про­мо­ви­са­на и у Га­ле­ри­ји сли­ка у Ши­ду, ко­ја но­си име овог из­у­зет­ног умет­ни­ка.

На­кон по­здра­ва Ве­сне Бу­ро­је­вић, ди­рек­то­ра Га­ле­ри­је и Ми­те Авра­мо­ва, пред­сед­ни­ка оп­шти­не Шид, о овом ван­ред­ном де­лу го­во­ри­ли су и го­сти ко­ји су уве­ли­ча­ли ову све­ча­ност.

Аутор мо­но­гра­фи­је је Љу­би­ца Миљ­ко­вић, ре­цен­зен­ти су би­ли Ве­ра Ри­стић и Ни­ко­ла Ку­со­вац, исто­ри­ча­ри умет­но­сти. Из­да­вач је Га­ле­ри­ја сли­ка "Са­ва Шу­ма­но­вић" из Ши­да и из­да­вач­ка ку­ћа Принт­ме­диа из Бе­о­гра­да.

Ин­те­ре­сант­но пред­ста­вља­ње мо­но­гра­фи­је упот­пу­ње­но је при­ка­зом Са­ви­них сли­ка на елек­трон­ској та­бли ко­ју је за ову при­ли­ку Га­ле­ри­ји по­зај­ми­ла Тех­нич­ка шко­ла "Ни­ко­ла Те­сла" из Ши­да.