ОПЕТ ЛИ­ПЕ ЗА­МИ­РИ­СА­ЛЕ

Умет­нич­ко ства­ра­ла­штво кроз сти­хо­ве и сли­ку Да­мјан­ке Чи­змић из Бер­ка­со­ва, ко­ја жи­ви у Не­мач­кој, оку­пи­ло је пе­сни­ке из Књи­жев­них клу­бо­ва "Фи­лип Ви­шњић" и "Ми­лош Цр­њан­ски" у Ши­ду у су­бо­ту 9. ју­на у До­му мла­дих да се кроз стих оду­же по­зна­тој умет­ни­ци за ње­но п

У ДО­МУ МЛА­ДИХ У ШИ­ДУ ОДР­ЖА­НО КЊИ­ЖЕВ­НО ВЕ­ЧЕ ПО­СВЕ­ЋЕ­НО ПЕ­СНИ­КИ­ЊИ И СЛИ­КАР­КИ  ДА­МЈАН­КИ ЧИ­ЗМИЋ ИЗ БЕР­КА­СО­ВА

Умет­нич­ко ства­ра­ла­штво кроз сти­хо­ве и сли­ку Да­мјан­ке Чи­змић из Бер­ка­со­ва, ко­ја жи­ви у Не­мач­кој, оку­пи­ло је пе­сни­ке из Књи­жев­них клу­бо­ва "Фи­лип Ви­шњић" и "Ми­лош Цр­њан­ски" у Ши­ду у су­бо­ту 9. ју­на у До­му мла­дих да се кроз стих оду­же по­зна­тој умет­ни­ци за ње­но плод­но ства­ра­ла­штво.

VeselinУ име орга­ни­за­то­ра, при­сут­не је по­здра­вио Зо­ран Мар­ко­вић, пе­сник из Бер­ка­со­ва, ис­та­кав­ши да је Да­мјан­ка Чи­змић би­ла ин­спи­ра­ци­ја за ово пе­снич­ко дру­же­ње ко­је ће би­ти тра­ди­ци­о­нал­но и одр­жа­ва­ће се у Да­мјан­ки­ном Бер­ка­со­ву.

Ову иде­ју су по­др­жа­ли Ср­ђан Ма­ле­ше­вић, пред­сед­ник Књи­жев­ног клу­ба "Ми­лош Цр­њан­ски" и Све­ти­слав Не­на­до­вић, пред­сед­ник Књи­жев­ног клу­ба "Фи­лип Ви­шњић", "под­се­тив­ши да је Да­мјан­ка Чи­змић на­пи­са­ла де­сет књи­га ко­је се на­ла­зе  у мно­гим би­бли­о­те­ка­ма, од Бе­о­гра­да до За­гре­ба и Љу­бља­не.

О пе­сни­ки­њи и сли­кар­ки, на­дах­ну­то је го­во­ри­ла Љи­ља­на Лу­кић ре­кав­ши да је Да­мјан­ка има­ла пре­ко 80 са­мо­стал­них из­ло­жби те да је јед­ну збир­ку по­е­зи­је, ис­пи­са­не на сви­ли, сво­је­вре­ме­но по­кло­ни­ла Де­сан­ки Мак­си­мо­вић. Лу­ки­ће­ва је про­чи­та­ла две нај­но­ви­је пе­сме ко­је јој је Да­мјан­ка по­сла­ла из Не­мач­ке.

Сти­хо­ви­ма су се те ве­че­ри пред­ста­ви­ли: Ср­ђан Ма­ле­ше­вић, Ана Ста­но­је­вић, Сне­жа­на Ми­хај­ло­вић, Зо­ран Мар­ко­вић, Ве­се­лин Вељ­ко Вуч­ко­вић, Ђор­ђе Ја­ња­то­вић, Дра­ган Ман­дић, Дра­ган Па­прић, Ду­шко Те­о­до­ро­вић и Све­ти­слав Не­на­до­вић. Пе­сме о Бер­ка­со­ву, про­чи­та­ле су и уче­ни­це ОШ "Срем­ски фронт" у Бер­ка­со­ву: Је­ле­на Лак­нер, Алек­сан­дра Мар­ко­вић, Сла­ђа­на Сте­вић и Алек­сан­дра Цвјет­ко­вић ко­ји­ма је пе­сник Ве­се­лин Вељ­ко Вуч­ко­вић, том при­ли­ком по­кло­нио сво­ју збир­ку пе­са­ма за де­цу "Шта де­да мраз Ве­ља ра­ди ле­ти".