ЈКП "Стан­дард" Шид

Од­лу­ком Скуп­шти­не оп­шти­не од 2001. осно­ва­но је Јав­но ко­му­нал­но пред­у­зе­ће "Стан­дард" ко­је се фи­нан­си­ра из соп­стве­них и из сред­ста­ва осни­ва­ча

Од­лу­ком Скуп­шти­не оп­шти­не од 2001. осно­ва­но је Јав­но ко­му­нал­но пред­у­зе­ће "Стан­дард" ко­је се фи­нан­си­ра из соп­стве­них и из сред­ста­ва осни­ва­ча 

У про­шлој го­ди­ни осни­вач је уче­ство­вао са 6 од­сто, а пред­у­зе­ће са 94 од­сто сред­ста­ва. У од­но­су на план сред­ства су оства­ре­на са 84 од­сто. Ви­си­на це­на и ди­на­ми­ка њи­хо­вог кре­та­ња под стро­гом је кон­тро­лом ми­ни­стар­ства фи­нан­си­ја. У окви­ру де­лат­но­сти пред­у­зе­ћа об­у­хва­ће­но је: чи­шће­ње и одр­жа­ва­ње јав­них и зе­ле­них по­вр­ши­на, из­но­ше­ње и де­по­но­ва­ње сме­ћа, пру­жа­ње услу­га са­хра­њи­ва­ња, рад три ма­ло­про­дај­на објек­та (про­дав­ни­ца по­греб­не опре­ме, град­ска цве­ћа­ра и про­дав­ни­ца ло­вач­ке, ри­бо­ло­вач­ке и ко­му­нал­не опре­ме).

На гра­нич­ним пре­ла­зи­ма Ба­тров­ци и Шид услу­ге се пру­жа­ју 24 ча­са. Као и до са­да ово пред­у­зе­ће пла­ни­ра и у 2007. одр­жа­ва­ње пи­јач­ног и про­сто­ра за ва­шар. У два фри­зер­ска са­ло­на за­по­сле­но је де­сет рад­ни­ка. У пар­кинг сер­ви­су ра­ди шест ин­ка­са­на­та, а у овој го­ди­ни се оче­ку­је да ће би­ти на­пла­ће­но 183 486 пар­кинг ме­ста. Дим­ња­чар­ска слу­жба упо­шља­ва јед­ног рад­ни­ка и оче­ку­је се да ће он у то­ку 2007. очи­сти­ти 1248 дим­ња­ка. Због ве­ли­ког ин­те­ре­со­ва­ња гра­ђа­на и прав­них ли­ца од 2005. у функ­ци­ју је ста­вље­на фе­кал­на ци­стер­на и оче­ку­је се да ће у 2007. би­ти ис­цр­пље­но око 500 ци­стер­ни.

У овој го­ди­ни се оче­ку­је по­че­так ра­да ин­ку­ба­тор­ске ста­ни­це са про­из­вод­њом око 12 500 пи­ли­ћа. Број за­по­сле­них у про­шлој го­ди­ни је био 103, у овој се пла­ни­ра за­по­шља­ва­ње осам но­вих рад­ни­ка, јед­ног у ад­ми­ни­стра­ци­ји и се­дам у основ­ној де­лат­но­сти. Нај­ве­ћи број је не­ква­ли­фи­ко­ва­них (39), по­лу­ква­ли­фи­ко­ва­них је 9, ква­ли­фи­ко­ва­них 32, са сред­њом струч­ном спре­мом 17, ви­шом 2 и ви­со­ком 4.