ПАР­КИНГ ПО­РЕД БО­СУ­ТА

Ри­бо­лов­ци­ма ни­је те­шко да по­ра­не на пе­ца­ње, а за пар­ки­ра­ње ауто­мо­би­ла не­ка­ко се сна­ђу. Да би им при­ступ Бо­су­ту био бо­љи и да би сво­је че­тво­ро­точ­ка­ше оста­ви­ли без­бед­но, по­бри­ну­ли су се у Ме­сној упра­ви Ба­тров­ци, па је по­рав­нат те­рен за пар­ки­ра­ње.

parking.jpgРи­бо­лов­ци­ма ни­је те­шко да по­ра­не на пе­ца­ње, а за пар­ки­ра­ње ауто­мо­би­ла не­ка­ко се сна­ђу. Да би им при­ступ Бо­су­ту био бо­љи и да би сво­је че­тво­ро­точ­ка­ше оста­ви­ли без­бед­но, по­бри­ну­ли су се у Ме­сној упра­ви Ба­тров­ци, па је по­рав­нат те­рен за пар­ки­ра­ње.

Та­ко је за од­мор уз ре­ку по­треб­но пре­пе­ша­чи­ти тек пар ко­ра­ка.