СИ­БИР­СКИ БРЕ­СТО­ВИ У ГРА­ДУ

Ка­ко са­зна­је­мо од Ми­ле­не Пет­ко, дипл.инг. шу­мар­ства за­по­сле­не у ЈКП "Стан­дард", тре­нут­не ак­тив­но­сти про­во­де се на уре­ђе­њу ста­ба­ла у Ули­ци Ка­ра­ђор­ђе­ва, али и на под­мла­ђи­ва­њу ста­ба­ла у град­ским пар­ко­ви­ма.

ПО­СЛЕДЊЕ ТРИ ГО­ДИ­НЕ ЗА­СА­ЂЕ­НО ХИ­ЉА­ДУ СТА­БА­ЛА У ШИ­ДУ

brestovi.jpg

 Ка­ко са­зна­је­мо од Ми­ле­не Пет­ко, дипл.инг. шу­мар­ства за­по­сле­не у ЈКП "Стан­дард", тре­нут­не ак­тив­но­сти про­во­де се на уре­ђе­њу ста­ба­ла у Ули­ци Ка­ра­ђор­ђе­ва, али и на под­мла­ђи­ва­њу ста­ба­ла у град­ским пар­ко­ви­ма.

У про­шлој го­ди­ни, по­ред 250 но­вих ста­ба­ла, по­са­ђе­но је и око 150 раз­ли­чи­тих жбу­но­ва. То­ком по­след­ње три го­ди­не за­са­ђе­но је око 1000 ста­ба­ла си­бир­ског бре­ста, а по­диг­ну­ти су и др­во­ре­ди у ули­ца­ма где их до са­да ни­је би­ло.