АДА­ШЕВ­ЦИ

У Ме­сној упра­ви Ада­шев­ци, ве­ли­ка па­жња се по­кла­ња раз­во­ју спор­та па та­ко и обез­бе­ђи­ва­њу што бо­љих усло­ва за ФК "Гра­ни­чар", бо­га­те тра­ди­ци­је, осно­ван дав­не 1924. го­ди­не. Ме­сна упра­ва је до са­да уло­жи­ла 450 хи­ља­да ди­на­ра у уре­ђе­ње свла­чи­о­ни­ца на ста­ди­о­ну

ТРИ­БИ­НЕ ЗА 250 НА­ВИ­ЈА­ЧА

Нове трибине У Ме­сној упра­ви Ада­шев­ци, ве­ли­ка па­жња се по­кла­ња раз­во­ју спор­та па та­ко и обез­бе­ђи­ва­њу што бо­љих усло­ва за ФК "Гра­ни­чар", бо­га­те тра­ди­ци­је, осно­ван дав­не 1924. го­ди­не. Ме­сна упра­ва је до са­да уло­жи­ла 450 хи­ља­да ди­на­ра у уре­ђе­ње свла­чи­о­ни­ца на ста­ди­о­ну, а тре­нут­но се гра­де и три­би­не.

- Од­лу­чи­ли смо да и на­ви­ја­чи­ма на­шег клу­ба обез­бе­ди­мо бо­ље усло­ве, па је у то­ку из­град­ња три­би­на. Реч је о бе­тон­ској кон­струк­ци­ји са клу­па­ма за 250 на­ви­ја­ча - ка­же Пре­драг Си­мић, пред­сед­ник Ме­сне упра­ве Ада­шев­ци.