СРЕ­МАЦ НА­ПУ­СТИО ЛИ­ГУ

Исту­па­ње Срем­ца из Бер­ка­со­ва, ство­ри­ло је но­ву си­ту­а­ци­ју у Оп­штин­ској фуд­бал­ској ли­ги. С об­зи­ром да су од­и­гра­ли са­мо 50 по­сто утак­ми­ца, њи­хо­ви ре­зул­та­ти се бри­шу а ти­ме је и та­бе­ла ове ли­ге до­не­кле из­ме­ње­на.

НО­ВА СИ­ТУ­А­ЦИ­ЈА У ОП­ШТИН­СКОЈ ФУД­БАЛ­СКОЈ ЛИ­ГИ

Исту­па­ње Срем­ца из Бер­ка­со­ва, ство­ри­ло је но­ву си­ту­а­ци­ју у Оп­штин­ској фуд­бал­ској ли­ги. С об­зи­ром да су од­и­гра­ли са­мо 50 по­сто утак­ми­ца, њи­хо­ви ре­зул­та­ти се бри­шу а ти­ме је и та­бе­ла ове ли­ге до­не­кле из­ме­ње­на.

У 13. ко­лу, ко­је је од­и­гра­но у не­де­љу 22. апри­ла, во­де­ћи Хај­дук из Ви­шњи­ће­ва за­бе­ле­жио је још јед­ну убе­дљи­ву по­бе­ду и че­ти­ри ко­ла пре кра­ја пр­вен­ства оси­гу­рао на­слов пр­ва­ка и ујед­но из­бо­рио пла­сман у Срем­ску ли­гу. Ипак, нај­ви­ше го­ло­ва је па­ло у Со­ту и Ја­ме­ни. На­пре­дак из Ва­ши­це је оства­рио нај­у­бе­дљи­ви­ју по­бе­ду у ово­го­ди­шњем пр­вен­ству док су стрел­ци Гра­ни­ча­ра из Ја­ме­не та­ко­ђе би­ли ефи­ка­сни у ду­е­лу са Је­дин­ством из Љу­бе.

ОФК Бин­гу­ла је те­шком му­ком оства­ри­ла сед­му пр­вен­стве­ну по­бе­ду јер су го­сти из Би­кић До­ла би­ли рав­но­пра­ван ри­вал. Бо­рац из Или­на­ца је био сло­бо­дан у овом ко­лу. Ре­зул­та­ти 12. ко­ла Оп­штин­ске ли­ге Шид: Хај­дук (Ви­шњи­ће­во) - Син­ђе­лић (Ги­ба­рац) 5:0, Брат­ство (Сот) - На­пре­дак (Ва­ши­ца) 0:8, Гра­ни­чар (Ја­ме­на) - Је­дин­ство (Љу­ба) 7:1, ОФК Бин­гу­ла - ОФК Би­кић 1:0. Бо­рац (Илин­ци) сло­бо­дан.

На та­бе­ли во­ди Хај­дук са 36 бо­до­ва ис­пред На­прет­ка и ОФК Бин­гу­ле са 21 бо­дом и Гра­ни­ча­ра са 19 бо­до­ва...