У ЛА­ВИ­НИ ОД ЗЛА­ТА

ВЕ­ЛИ­КИ УСПЕХ КА­ЈА­КА­ША ИЗ ВИ­ШЊИ­ЋЕ­ВА НА РЕ­ГА­ТИ "МАЈ­СКИ

ВЕ­ЛИ­КИ УСПЕХ КА­ЈА­КА­ША ИЗ ВИ­ШЊИ­ЋЕ­ВА НА РЕ­ГА­ТИ "МАЈ­СКИ КУП НО­ВОГ СА­ДА"Сте­ван Ви­до­вић осво­јио злат­не ме­да­ље у тр­ци К-1 на 200 и 2.000 ме­та­ра, као и у во­жњи двој­ца са Ду­ша­ном Пе­тро­ви­ћем на 200 ме­та­ра. Зла­то и ње­го­вој бра­ћи Ми­ро­сла­ву и Зо­ра­нуЗлато у рециЧла­но­ви Ка­ја­ка­шког клу­ба "Фи­лип Ви­шњић" из Ви­шњи­ће­ва по­сти­гли су још је­дан ве­ли­ки успех. На ре­га­ти под на­зи­вом "Мај­ски куп Но­вог Са­да" ко­ја је одр­жа­на у су­бо­ту 5. ма­ја на Ду­на­ву код Но­вог Са­да осво­ји­ли су у ве­о­ма ја­кој кон­ку­рен­ци­ји 6 злат­них, 2 сре­бр­не и јед­ну брон­за­ну ме­да­љу.Као што се и оче­ки­ва­ло нај­бо­ље ре­зул­та­те је имао Сте­ван Ви­до­вић ко­ји је у ка­дет­ској кон­ку­рен­ци­ји осво­јио злат­не ме­да­ље у тр­ци К-1 на 200 и 2.000 м, а пр­во ме­сто и злат­ну ме­да­љу осво­јио је и у во­жњи двој­ца са Ду­ша­ном Пе­тро­ви­ћем на 200 ме­та­ра.Злат­не ме­да­ље осво­ји­ли су и ње­го­ва бра­ћа. Ми­ро­слав Ви­до­вић је био пр­ви у тр­ци К-1 на 2.000 м док је нај­мла­ђи од бра­ће Ви­до­вић, Зо­ран осво­јио пр­во ме­сто у пи­о­нир­ској кон­ку­рен­ци­ји у тр­ци К-1 на 200 м.


Бра­ни­слав Хе­ме­ла и Ми­ро­слав Ви­до­вић са осво­ји­ли злат­ну ме­да­љу у тр­ци К-2 на 200 м док је Зо­ри­ца Сто­ја­но­вић у ка­те­го­ри­ји се­ни­ор­ки осво­ји­ла сре­бр­ну ме­да­љу у тр­ци К-1 на 2.000 м. Успех су оства­ри­ли и пи­о­ни­ри Не­ма­ња Ста­ни­ву­ко­вић ко­ји је био дру­ги у тр­ци К-1 на 200 м и Сла­ви­ша Ми­хај­ло­вић та­ко­ђе у тр­ци К-1 на 200 м у ко­јој је осво­јио тре­ће ме­сто и брон­за­ну ме­да­љу.Ако је су­ди­ти по ре­зул­та­ти­ма ко­је су ка­ја­ка­ши са Бо­су­та до са­да оства­ри­ли на ово­го­ди­шњим ре­га­та­ма он­да ће на пред­сто­је­ћим пр­вен­стви­ма Вој­во­ди­не и Ср­би­је би­ти јед­ни од глав­них фа­во­ри­та на­ро­чи­то у ка­дет­ској и пи­о­нир­ској кон­ку­рен­ци­ји.